Termacol

5 HABITATGES UNIFAMILIARS A PRATS DE LLUÇANES AMB PRELOSA TERMACOL

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS PER A HABITATGES AMB PRELLOSA TERMACOL

Termacol prelosa alleugerida:

 • Plaques armades 3 + 21 per a forjat de 29 cm de gruix. 1.043 m ²

PRELLOSA AUTOPORTANT ALLEUGERIDA:

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Composta de dos nervis de formigó armat de doble T.
 • Amb un entre eix de 60 cm, units mitjançant panells de poliestirè expandit continu (sense pont tèrmic).
 • Formigó HA-25 / P / 16IIa resistència característica 25 N / mm2.
 • Acer B-500S de resistència característica 500 N / mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat.).
 • Plaques posades en obra sobre camió .tolerància dimensional de les plaques + – 2 cm.

La utilització de plaques alveolars a l’edificació d’habitatges, té com a conseqüència que les bigues han de tenir major canto que les plaques, obligant a col·locar falsos sostres, que encareixen l’habitatge en comparació al clàssic enguixat directe.

LA PRELLOSA ALLEUGERIDA AUTOPORTANT TERMACOL:

 • És un  tipus de placa  semiprefabricada que reunint els  avantatges de la prefabricació.
 • Amb  la consegüent  disminució  de temps  en l’ execució  de l’ obra.
 • Aporta una solució al suport sobre les bigues que permet deixar la part inferior de l’estructura totalment plana i llesta per rebre el económic enguixat (motiu pel qual el acabat del poliestirè es ranurat).
 • Encara que aquesta placa pot utilitzar-se amb l’encofrat clàssic de bigues planes unidireccionals (utilitzats per recolzar les bigues i les biguetes del forjat tradicional), també es pot utilitzar sobre murs de carga i bigues prefabricades.

CONSTRUCCIÓ DE 5 HABITATGES UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES A BARCELONA.
Adreça: C. Alpens – Crta A Sabadell Prats de Lluçanes, Barcelona.

PREUS ECONÒMICS DE PRELLOSA ALLEUGERIDA I AUTOPORTANT TERMACOL

ALTES OBRES REALITZADES

Alçada forjat sanitari

CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI AMB DOS SOTERRANIS I CINC PLANTES A BELLPUIG (LLEIDA) Alçada forjat sanitari a FORPOL trobaràs diferents tipus de forjats sanitaris amb preloses alleugerida com la FARLAP i TERMACOL

Preu m2 forjat unidireccional

CONSTRUCCIÓ D' EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB FORJATS FARLAP, TERMACOL I MUR PREFABRICAT PRECOMUR Preu m2 forjat unidireccional, a FORPOL tenim els millors preus, contacti'ns i un dels nostres experts l'informarà. +INFO

Preu de forjat unidireccional

PREU DE FORJAT UNIDIRECCIONAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D' EDIFICI PER A LLAR D' INFANTS, LUDOTECA, SALA POLIVALENT I MAGATZEM D' ARQUEOLOGIA Preu forjat unidireccional per a la construcció d' habitatges i edificis a tota la península A FORPOL pots veure detalls tècnics

Preu forjat casa

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS PER A HABITATGES AMB PRELOSES DE FORMIGÓ ALLEUGERIDES. Construcció de forjats per a habitatges a tot Espanya. Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.

Preu m2 forjat

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS PER A HABITATGES AMB PRELOSA FARLAP: Preu m2 forjat per a la construcció d' habitatges amb preloses de formigó prefabricat FARLAP. Veure obres construïdes de FORPOL.

Preu m2 forjat de formigó

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELOSES DE FORMIGÓ A BARCELONA: Preu m2 forjat de formigó per a la construcció d' habitatges. A FORPOL tenim els millors preus de preloses per a forjats.

Pressupost online