Preu m2 forjat unidireccional

PREU M2 FORJAT UNIDIRECCIONAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A GUISSONA (LLEIDA)

CONSTRUCCIÓ D’ EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB FORJATS FARLAP, TERMACOL I MUR PREFABRICAT PRECOMUR

Preu m2 forjat unidireccional CONTACTE:

PRELLOSA TERMACOL

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Composta de dos nervis de formigó armat de doble té, amb un entre eix de 60 cm, units mitjançant panells de poliestirè expandit continu (sense pont tèrmic).
 • Formigó HA-25 / P / 16IIa resistència característica 25 N / mm2. Acer B-500S de resistència característica 500 N / mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment.)

PRELLOSA FARLAP ” PREU M2 FORJAT UNIDIRECCIONAL”

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Es compon duna llosa inferior de 4cm quatre nervis pretesats amb revoltó de poliestirè incloses entre els nervis.
 • Formigó HP-45/P/12/IIa resistència característica 45 N/mm2, acer pretensat I 1860 C E1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H-25 / B / 16 / IIa de 5 cm. De gruix amb la seva malla de repartiment.)

MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ PRECOMUR

 • Mur prefabricat, constituït per dues llasses de 5 cm paral·, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment.
 • Formigó HA-25 a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l’ interior del prefabricat. En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S. L. aquest s’ ajustarà a la norma EHE, EFHE, Euro codi, NT d’ estructures i bibliografia del professor J. Calavera.
 • Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques + – 2 cm.
 • Els armats i dimensions del mur pressupostat ajusten a les dades facilitades pel client.

Adreça: Sau 5 – Finca 28 – Guissona, Lleida

ALTES OBRES REALITZADES

Forjat unidireccional

QUE SÓN ELS FORJATS UNIDIRECCIONALS? Són aquells que s' uneixen o es recolzen a l' estructura a través de les vores, bigues i jàsseres. Les plaques autoportants van en una sola direcció. +info

Forjat sanitari detall constructiu

CONASTRUCCIÓ DE FORJAT SANITARI, DETALLS CONSTRUCTIUS PER A HABITATGES AMB PRELOSES ALLEUGERIDES I ARMADES: Forjat sanitari detall constructiu. En forpol trobaràs més de 200 obres construïdes amb les nostres prelloses. Veure detalls constructius.

Forjat arquitectura

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS ARQUITECTURA AMB PRELOSES DE FORMIGÓ FARLAP I TERMACOL A TARRAGONA Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Composta de dos nervis de formigó armat de doble T.

Forjat casa

CONSTRUCCIÓ DE FORGATS PER A 3 HABITATGES UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES: Venda de prelloses alleugerides per a forjat casa, els millors preus de tot Espanya. Veure algunes de les nostres obres construïdes amb prelosa

Forjat alveolar

BLOC PLURIFAMILIAR D' HABITATGES, LOCAL COMERCIAL I APARCAMENT: Construcció de forjat de formigó amb prelloses alleugerides FARLAP i TERMACOL. Entra per veure la nostra àmplia gamma de forjats de formigó.

Preu mitjà m2 forjat

PREU MITJÀ M2 FORJAT AMB PRELLOSA DE FORMIGÓ: Preu mig m2 forjat de formigó per a la construcció d' edifici d' habitatges a Lleida. Els millors preus de tot Espanya.

Pressupost online