Forjat alveolar

FORJAT ALVEOLAR DE FORMIGÓ FARLAP, TERMACOL I MUR A BELLPUIG (LLEIDA)

CONSTRUCCIÓ DE BLOC PLURIFAMILIAR D’ HABITATGES, LOCAL COMERCIAL I APARCAMENT.

Forjat alveolar de formigó:

 • Placa Termacol 3 + 21 + 5 per m2 de forjat                                   5.378,76 m ²
 • Placa Farlap II 22 + 5 per m2 de forjat                                              1.160,28 m ²
 • Mur Contenció: Mur Prefabricat de 0,40 x3,15                      500,00 m ²

PRELOSA DE FORMIGÓ TERMACOL: FORJAT ALVEOLAR

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Composta de dos nervis de formigó armat de doble té, amb un entre eix de 60 cm, units mitjançant panells de poliestirè expandit continu (sense pont tèrmic).
 • Formigó HA-25 / P / 16IIa resistència característica 25 N / mm2.
 • Acer B-500S de resistència característica 500 N / mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat.).
 • Plaques posades en obra sobre camió .tolerància dimensional de les plaques + – 2 cm.

 

PLACA DE FORMIGÓ FARLAP PER A FORJAT ALVEOLAR:

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Es compon duna llosa inferior de 4cm quatre nervis pretesats amb revoltó de poliestirè incloses entre els nervis.
 • Formigó HP-45/P/12/IIa resistència característica 45 N/mm2, acer pretensat I 1860 C E1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H-25 / B / 16 / IIa de 5 cm.
 • De gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat .) plaques posades en obra sobre camió. Tolerància dimensional de les plaques ± 2cm.

FORJAT ALVEOLAR

MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ:

 • Mur prefabricat, constituït per dues llasses de 5 cm paral·, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment.
 • Formigó HA-25 a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l’ interior del prefabricat.
 • En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L.
 • Aquest s’ ajustarà a la norma EHE, EFHE, Euro codi, NT d’ estructures i bibliografia del professor J. Calavera.
 • Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques + – 2 cm.
 • Els armats i dimensions del mur pressupostat ajusten a les dades facilitades pel client.

 

BLOC PLURIFAMILIAR D’ HABITATGES, LOCAL COMERCIAL I APARCAMENT. FORJAT ALVEOLAR
Adreça: C/ Pompeu Fabra, – 25250 Bellpuig, Lleida

ALTES OBRES REALITZADES

Detall forjat unidireccional

CONSTRUCCIÓ DE 5 HABITATGES UNIFAMILIARS AMB PLACA TERMACOL, MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ PRECOMUR I PRELOSA ALLEUGERIDA FARLAP Detall forjat unidireccional amb imatges d'obres construïdes per FORPOL ESTRUCTURES Veure més de 100 obres realitzades a tot Espanya

Preu m2 forjat sanitari

FORPOL ESTRUCTURES ESPECIALISTES EN FORJATS SANITARIS PER A HABITATGES Preu m2 forjat sanitari per a un habitatge a Barcelona Empresa experta en forjats sanitaris, veure detalls tècnics en forpol.es

Forjat Prelloses

CONSTRUCCIÓ DE 2 EDIFICIS PER A 10 HABITATGES AMB FORJAT PRELOSA Forjat prelosa - Construcció de forjats amb prelosa de formigó alleugerida No et pots perdre els nostres forjats del 2022

Preu forjat sanitari 100m2

PREU FORJAT SANITARI 100M2 PER A EDIFICI PLURIFAMILIAR: Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Es compon duna llosa inferior de 4cm quatre nervis pretesats amb revoltó de poliestirè incloses entre els nervis.

Forjat lleuger transitable

FORJATS ALLEUGERATS PER A HABITATGES - AMB PRELOSA FARLAP I TERMACOL: Construcció de Forjat lleuger transitable per a un habitatge unifamiliar. Veure detalls dels nostres forjats transitables amb preloses

Forjats lleugers

FORJAT TERMACOL PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L' HABITAT SKY HOTEL & RESTAURANT: Forjats alleugerats per a la construcció d' hotels de molta alçada. Veure els nostres hotels construïts amb preloses alleugerides.

Pressupost online