nave-prefabricada-industrial-4-1920x580

Panells prefabricats GRC

PANELLS PREFABRICATS DE FORMIGÓ GRC

FABRICACIÓ DE PANELLS DE FORMIGÓ GRC

Panells prefabricats GRC:

El GRC  (Glass Reinforced Concrete) és un composite mineral de base ciment reforçat amb fibra de vidre resistent a l’àlcalis del ciment (fibra AR) en una proporció de fibra entre el 4 i el 5% del pes total. Es caracteritza per la seva gran ductilitat i és normal un límit elàstic de 10 MPa quan el trencament arriba als 17 MPa.

La seva prefabricació es fa mitjançant sistemes industrials a fàbrica, i es tracta d’un procés totalment manual.

Peces de GRC

Les peces de GRC constitueixen un tipus de prefabricat autoportant, capaç de suportar les càrregues degudes al sisme ia l’empenta del vent, sense formar part de l’estructura resistent de l’edifici.

Hi ha una gran varietat de tipus de peces elaborades amb GRC, responent en cada cas a les diferents necessitats plantejades a cada projecte.

La següent classificació és una generalització de totes elles en funció de les seves propietats geomètriques i formals, corresponent cadascuna a unes dimensions màximes recomanades:

 • 1.1 panell GRC Closca
 • 1.2 panell GRC Stud Frame
 • 1.3 panell GRC Sandvitx

LLÍNIA PRODUCTES DE GRC

 • PANELLS DE FAÇANA GRC
 • PETOS DE BALCÓ DE GRC
 • SISTEMES MODULARS D’HABITATGES
 • MOBILIARI URBÀ DE TOT TIPUS
 • TOT TIPUS D’ELEMENTS DE FAÇANA: cornises, caixes de persianes…
 • PROTECCIONS SOLARS: lamel·les, gelosies, voladissos…
 • ELEMENTS PER A COBERTES: ampits, gàrgoles, coronació…
 • COMPLEMENTS ARQUITECTÒNICS I DECORATIUS: baranes, columnes…
 • DECORACIÓ D’INTERIORS: falsos sostres, aplacats…
 • MOBLES PER A INTERIORS I ENCIMERES
 • XEMENEIES
 • PAVIMENTS
 • TANQUES, BARRERES I CLAVEGUERES
 • CASETES DE TRANSFORMADORS I VIGILÀNCIA
 • CAIXETINS ELÈCTRICS I COMPTADORS
 • IMPOSTES PER A PONTS
 • REVESTIMENTS DE TÚNELS

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES GRC

Les característiques mecàniques del GRC han d’estar compreses entre els valors següents (presos a 28 dies d’edat):

 • Resistència a la compressió: 50 – 80 MPa
 • Mòdul d’elasticitat: 10-20 G.Pa
 • Límit d’elasticitat: 7-11 Mpa
 • Mòdul de trencament:   15 – 25 Mpa
 • Conductivitat: 0,57 W/mK

AÏLLAMENT ACÚSTIC I TÈRMIC, COMPLIMENT DEL CTE

Segons el CTE, la transmitància tèrmica màxima exigible a un tancament de façana varia segons la zona climàtica on s’ubica l’edifici. S’indica a continuació els límits màxims exigits establerts pel Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB-HE1-2019):

Aïllament acústic

Segons el CTE, l’aïllament acústic mínim en una façana respecte al soroll aeri exigit s’indica a continuació (quan no es disposi de dades oficials del valor de l’índex de soroll dia, Ld s’aplicarà el valor de 60 dBA):

El full de 10 mm de GRC té una reducció sonora de 30 dBA i amb 20 mm arriba fins als 36 dBA.

Segons els diferents tipus de capes de tancament habituals emprats amb façanes de GRC s’obtenen els valors d’aïllament acústic següents.

Solucions de tancaments amb panells de GRC Aïllament acústic D (dBA)

 • Panell GRC SANDVITX 10 cm simple: 53,50
 • I Panell GRC STUD-FRAME (només làmina 10 mm GRC): 33,20
 • Panell GRC STUD-FRAME + 4 cm pur + càmera aire + 4 cm llana de roca + placa guix simple: 36,50
 • I Panell GRC STUD-FRAME + 4 cm pur + càmera aire + paredó 8 cm: 44,10
 • A més   Panell GRC STUD-FRAME + 4 cm pur + càmera aire + fàbrica maó 12 cm: 44,60
 • Panell GRC STUD-FRAME + càmera aire + fàbrica de maó + 6 cm llana de roca + fab. maó + arrebossat guix: 70,90

01.1 GRC CÁSCARA

Son panells prefabricats autoportants  pformats exclusivament per una closca de GRC  amb nervis del mateix material. La closca tindrà unes dimensions màximes de 2 m x 2 mi un gruix mínim de 10 mm. Són panells petits utilitzats per aplacar façanes i interiors, cobrir pilars, cornises, brancals. El pes variarà de 30 a 45 kg/m2.

01.2 PANEL GRC STUD FRAME

Son panells prefabricats autoportants   formats per una closca de GRC i un bastidor d’acer galvanitzat. La closca de GRC  té un gruix mínim de 10 mm. El bastidor està format per muntants i travessers, amb una separació màxima entre muntants de 60 cm. La closca i el bastidor estan units per mitjà de connectors metàl·lics separats entre ells 60 cm màxim.

Els panells resultants tindran un gruix estàndard de 12 cm, encara que es pot reduir usant bastidors de menor secció, la qual cosa comporta reduir les mesures màximes dels panells.

El pes varia de 45 a 65 kg/m2 segons l’acabat del panell (textura). Segons els diferents tipus de capes de tancament habituals emprats amb façanes de GRC  ‘obtenen els valors d’aïllament tèrmic següents:

Solucions de tancaments amb panells de GRC TIPUS STUD-FRAME U (W/m2 K)

 • Panell GRC STUD-FRAME + 4 cm pur + càmera aire + fàbrica maó + guix: 0,462
 • I Panell GRC STUD-FRAME + 6 cm pur + càmera aire + fàbrica maó + guix: 0,366
 •  Panell GRC STUD-FRAME + 4 cm pur + càmera aire + placa guix simple: 0,524
 •  Panell GRC STUD-FRAME + 4 cm pur + càmera aire + placa guix doble: 0,511
 • A més Panell GRC STUD-FRAME + 6 cm pur + càmera aire + placa guix simple. 0,403
 • I Panell GRC STUD-FRAME + 6cm pur + càmera aire + placa guix doble: 0,395
 • I Panell GRC STUD-FRAME + càmera aire + 4 cm llana de roca + placa guix simple: 0,565
 • Panell GRC STUD-FRAME + càmera aire + 4 cm llana de roca + placa guix doble: 0,550
 • I Panell GRC STUD-FRAME + càmera aire + 4 cm llana de roca + fàbrica maó: 0,500
 • Panell GRC STUD-FRAME + 4 cm pur + càmera aire + 4 cm llana de roca + placa guix simple: 0,331
 • I Panell GRC STUD-FRAME + 4 cm pur + càmera aire + 4 cm llana de roca + placa guix doble: 0,326
 • I Panell GRC STUD-FRAME + càmera aire + fàbrica de maó + 6 cm llana de roca + fàbrica maó + arrebossat guix: 0,360

01.3 PANELL GRC SÀNDWICH

Son panells prefabricats autoportants formats per dues closques  de GRC i un nucli de material aïllant rígid (generalment  ppoliestirè expandit o EPS). Les fulles de GRC tenen   un gruix mínim de 12 mm cadascuna. L’espessor de l’EPS és   variable.

Els panells es fabriquen mitjançant la col·locació de blocs del   material aïllant dins del mateix, una vegada projectada la seva cara   modelada, deixant espai per projectar rigiditzadors de GRC d’amplada entre 10 a 25 mm entre cada bloc (   dimensió de cada panel GRC), nervis que han d’anar de vora a   bord per fer que el panell treballi com una placa massissa.

El seu pes varia de 60 a 90 kg/m2 segons el gruix i acabat  del panell.  Segons els diferents tipus de capes de tancament habituals emprats amb façanes de GRC s’obtenen els valors d’aïllament següents térmico:

Solucions de tancaments amb panells de GRC TIPUS SÀNDWICH U (W/m2 K)

 • Panell GRC SÀNDWICH 10 cm simple: 0,520
 • A més Panell GRC SANDVITX 10 cm + guix: 0,513
 • Panell GRC SANDVITX 10 cm + càmera aire + placa guix simple: 0,412
 • I Panell GRC SANDVITX 10 cm + càmera aire + placa guix doble: 0,404
 • Panell GRC SANDVITX 10 cm + càmera aire + fàbrica maó + guix: 0,373

PANELL GRC AVANTATGES COMPETITIVES DAVANT D’ALTRES SOLUCIONS:

 • PRODUCTES LLEUGERS
 • APARENÇA
 • ECONÒMIC:
 • COST EFECTIU
 • A PROVA DE CORROSIÓ
 • I PUTREFACCIÓ
 • INCOMBUSTIBLE

02 PANELLS GRC INDUSTRIALITZATS TRENCAMENT TÈRMIC

 • Panells autoportants
 • A més Panells estructurals
 • Panells PRT per a cases industrialitzades
 • I Panells PRT aplicats a edificació en altura

SOLUCIONS PREFABRICADES

La fabricació de panells amb trencament de pont tèrmic és una realitat amb solucions prefabricades, cosa que permet aconseguir una bona qualificació energètica sense haver de renunciar al disseny, la qualitat, textures i acabats personalitzats per part dels nostres clients.

A més, la influència de l’aïllament tèrmic en les condicions de treball i habitabilitat, i els seus avantatges, així com aspectes de com evitar les condensacions o la humitat relativa, són resolts amb aquest tipus de solució industrialitzada.

Durabilitat DEL PANELL GRC

A més, la durabilitat s’ha de concebre no només com la resistència als agents agressius físics o químics, sinó també al manteniment d’aquelles propietats i característiques que van motivar l’elecció del material.

Panells de trencament:

A més, els panells de trencament tèrmic (PRT) han d’estar configurats de manera que el full de formigó exterior del panell no tingui contacte amb el full de formigó interior (sense nervis massissos de formigó) i que la connexió es realitzi per elements (connectors) amb nul·la o gairebé nul·la transmitància tèrmica.

Entremig d’aquestes dues fulles de formigó, ha d’estar un aïllant continu i de gruix constant. Depenent dels gruixos d’aquestes dues fulles de formigó i del tipus d’aïllament i gruix obtenim l’aïllament tèrmic del panell. Com a exemple de l’anterior, la taula:

Panells prefabricats GRC

Per calcular aquests valors hem considerat el coeficient de conductivitat tèrmica del formigó λH(interior) = 1,91 W/m K y λH (exterior)= 2,08 W/m K.

El fet d’emprar dos valors diferents de conductivitat per a formigó intern i extern és degut a que la norma de càlcul UNE EN ISO 6946 fa la distinció de resistència tèrmica de materials en contacte amb aire exterior, donant un valor de Rsi (Resistència superficial interior) i Rse (Resistència superficial exterior) diferents, que cal sumar al valor del material per al càlcul de la resistència tèrmica total R, emprat en el càlcul de la transmitància.

Suposició de flux transversal al panell, prenent el valor (1/he+1/hi)= 0,17 m2 K/W. Considerem ρhorm = 2500 kg/m3 i menyspreem l’aportació de l’aïllament a la massa.

03 PECES ESPECIALS AMB UHPC

 • Panells autoportants
 • Panells estructurals
 • Mobiliari urbà
 • Elements especials

Tecnologia del formigó:

Un dels avenços recents a la tecnologia del formigó és el formigó d’ultra alt rendiment (UHPC) per la seva alta durabilitat i resistències mecàniques comparables a l’acer. Permet el disseny d’estructures sostenibles, com ara ponts de gran llum, peces de coberta de formes corbes i estructures de gran alçada.

Es caracteritza per la baixa relació d’aglutinant d’aigua (generalment menys de 0,22), baixa porositat i molt alta durabilitat davant de totes les exposicions ambientals.

Les fibres garanteixen la ductilitat del formigó.

Exemple: comparació d’un pilar d’edificació de 3,5 m d’alçada constituït per formigó in situ, formigó autocompactant i UHPC.

A més dels avantatges ecològics, altres BENEFICIS ECONÒMICS són:

 • Menor quantitat de formigó a col·locar (reducció de secció)
 • Menor quantitat de reforç
 • Àrea d’encofrat menor
 • Menys càrrega morta, cosa que significa fonaments més petits
 • Aquests resulten en costos reduïts de materials, salaris, transport i manipulació.

TACS:

 • panells prefabricats grc
 • I panells grc preu
 •  panells grc façana
 • I panells grc detalls constructius
 • I panell grc
 •  panells prefabricats de formigó grc
 • I panells grc acabats
 • A més panells grc
 • I façana grc
 • I façana de grc
 •  grc stud frame
 • I panell sandvitx grc
 • plaques grc
 • façanes grc
 • I panell grc stud frame
 • stud frame grc
 • I panell de grc
 • panell grc sandvitx

ALTRES PREFABRICATS DE FORMIGÒ

Experts en Pedra Natural

Comprar Pedra Natural d´alta qualitat al millor preu, La nostra pedra natural és perfecta per a una varietat d´aplicacions, incloent revestiments de façanes, murs de pedra natural, i pedres per revestir parets. Si estàs buscant comprar pedra natural, ets al lloc correcte.

Panells prefabricats GRC

FABRICACIÓ DE PANELLS DE FORMIGÓ GRC ➜ panells prefabricats grc (Glass Reinforced Concrete) és un composite mineral de base ciment reforçat amb fibra de vidre +INFO
Casetes de Formigó 07

Casetes de Formigó

CASETES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 2.022 Construcció de Casetes de Formigó prefabricat des de 8.500 €. Muntem la seva caseta en un sol dia. Veure les nostres obres construïdes

Prellosa Termacol

INFORMACIÓN TÉCNICA TERMACOL: PRELOSA ALIGERADA DE HORMIGÓN La placa Termacol és un tipus de placa semiprefabricada que, reunint els avantatges de la prefabricació, amb la consegüent disminució de temps en l'execució de l'obra, aporta una solució al suport sobre les bigues. +info

Placa Alveolar

INFORMACIÓ TÈCNICA PLACA ALVEOLAR: La placa alveolar és un element prefabricat de formigó pretensat, amb superfície plana i gruix constant, alleugerit mitjançant orificis continus a la placa anomenats alvèols, que redueixen el pes de l'element. +info

Blocs de formigó LEGO

INFORMACIÓ TÈCNICA BLOCS DE FORMIGÓ TIPUS LEGO Aquests blocs de formigó només necessiten una superfície ben anivellada i compactada per a l'inici de muntatge (per començar a treballar). Gràcies a les seves grans dimensions, es pot construir qualsevol element en poques hores i immediatament després sotmetre'l a les càrregues per a les quals hagi estat dissenyat.

Pressupost online