Preu m2 forjat

PRELLOSA FARLAP PREU M2 FORJAT ALLEUGERIT BARCELONA

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELOSA DE FORMIGÓ FARLAP

Preu m2 forjat: INFO

FARLAP II F-22-5 per a forjat de 27 cm. 272,16 m ²

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Es compon duna llosa inferior de 4cm quatre nervis pretesats amb revoltó de poliestirè incloses entre els nervis.
 • Formigó HP-45/P/12/IIa resistència característica 45 N/mm2, acer pretensat I 1860 C E1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H-25 / B / 16 / IIa de 5 cm.
 • De gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat .) plaques posades en obra sobre camió.
 • Tolerància dimensional de les plaques ± 2cm

PRELLOSA PER A FORJATS FARLAP:

 • Es tracta  de dos models  de l loses  prefabricades.
 • Auto resistents i pretensades,FARLAP  22 i 25.
 • El element prefabricat es compon de 4 nervis units a una base que ocupa tota l’amplada de la llossa.
 • A la secció final treballen conjuntament les semi lísies pretensades prefabricades, el formigó colocat in situ” a las juntas i llossa superior -capa de compressió-,
 • L’ armadura  resistent  a moments  flectors  negatius  i la malla  repartiment.
 • Col·locades  en aquesta  losa  superior.
 • La secció  final  del formigó  és similar a les l loses alveolars.
 • El funcionament estructural d’aquestes llossas és més aviat unidireccional, excepte als esforços que es puguin transmetre a les llossas llindants a través de la capa de compresió i les juntas laterals.
 • També en aquesta distribució d’esforços l’element  s’assembla al forjat de lloses alveolarsper aixòi al que es considera que es pugui assemblar-se haurà de tenir a en comte la normativa i els detalls constructius de les llossa alveolars

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS PER A HABITATGES AMB PRELOSA FARLAP

Adreça: Moià, Barcelona

ALTES OBRES REALITZADES

Forjat sanitari preu

CONSTRUCCIÓ FORJAT SANITARI PREU ECONÒMIC Forjat sanitari preu econòmics Veure les nostres obres construïdes amb preloses de formigó alleugerides per a forjats. Preus 2022

Preu m2 forjat unidireccional

CONSTRUCCIÓ D' EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB FORJATS FARLAP, TERMACOL I MUR PREFABRICAT PRECOMUR Preu m2 forjat unidireccional, a FORPOL tenim els millors preus, contacti'ns i un dels nostres experts l'informarà. +INFO

Preu m2 forjat sanitari

FORPOL ESTRUCTURES ESPECIALISTES EN FORJATS SANITARIS PER A HABITATGES Preu m2 forjat sanitari per a un habitatge a Barcelona Empresa experta en forjats sanitaris, veure detalls tècnics en forpol.es

Forjat arquitectura

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS ARQUITECTURA AMB PRELOSES DE FORMIGÓ FARLAP I TERMACOL A TARRAGONA Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Composta de dos nervis de formigó armat de doble T.

Forjat de prellosa

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELLOSA ALLEUGERADA TERMACOL: Construcció de forjat de l l lès. Preus i fitxes tècniques de forjats amb LLOSA TERMACOL La placa per a forjats més lleugera del mercat.

Preu m2 forjat de formigó

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELOSES DE FORMIGÓ A BARCELONA: Preu m2 forjat de formigó per a la construcció d' habitatges. A FORPOL tenim els millors preus de preloses per a forjats.

Pressupost online