Preu de forjat unidireccional

MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ PRECOMUR I PRELOSA DE FORMIGÓ ALLEUGERIDA FARLAP A LA BORDETA (LLEIDA) PER A L’ESCOLA BRESSOL.

PREU DE FORJAT UNIDIRECCIONAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’ EDIFICI PER A LLAR D’ INFANTS, LUDOTECA, SALA POLIVALENT I MAGATZEM D’ ARQUEOLOGIA.

Preu de forjat unidireccional CONTACTE:

 • SOSTRE SOTERRANI Plaques pretensades FARLAP II F-22-2 per a forjat de 27 cm
 • SOSTRE BAIXA Plaques pretensades FARLAP II F-22-2 per a forjat de 27 cm
 • I SOSTRE PRIMERA Plaques pretensades FARLAP II F-22-2 per a forjat de 27 cm

PRELOSA DE FORMIGÓ “PLACA FARLAP”

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Es compon duna llosa inferior de 4cm quatre nervis pretesats amb revoltó de poliestirè incloses entre els nervis.
 • Formigó HP-45/P/12/IIa resistència característica 45 N/mm2, acer pretensat I 1860 C E1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H-25 / B / 16 / IIa de 5 cm. De gruix amb la seva malla de repartiment.)

PRECOMUR MUR DE FORMIGÓ PREFABRICAT

 • Mur prefabricat, constituït per dues llasses de 5 cm paral·, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment.
 • Formigó HA-25 a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l’ interior del prefabricat. En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S. L. aquest s’ ajustarà a la norma EHE, EFHE, Euro codi, NT d’ estructures i bibliografia del professor J. Calavera.
 • Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques + – 2 cm.
 • Els armats i dimensions del mur pressupostat ajusten a les dades facilitades pel client.

www.ebressol.paeria.cat

FORPOL ESTRUCTURES empresa especialitzada en murs i forjats.

A FORPOL podràs veure una àmplia gamma d’obres construïdes amb murs de formigó i preloses per a forjats.

En el nostre mapa interactiu podràs accedir a més de 100 obres construïdes de manera fàcil i ràpida.

Per a més informació contacte amb el nostre departament comercial i un dels nostres assessors experts l’ajudarà a resoldre tots els seus dubtes.

PRELOSA

PRECOMUR

ALTES OBRES REALITZADES

Forjat unidireccional

QUE SÓN ELS FORJATS UNIDIRECCIONALS? Són aquells que s' uneixen o es recolzen a l' estructura a través de les vores, bigues i jàsseres. Les plaques autoportants van en una sola direcció. +info

Alçada forjat sanitari

CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI AMB DOS SOTERRANIS I CINC PLANTES A BELLPUIG (LLEIDA) Alçada forjat sanitari a FORPOL trobaràs diferents tipus de forjats sanitaris amb preloses alleugerida com la FARLAP i TERMACOL

Forjat sanitari preu

CONSTRUCCIÓ FORJAT SANITARI PREU ECONÒMIC Forjat sanitari preu econòmics Veure les nostres obres construïdes amb preloses de formigó alleugerides per a forjats. Preus 2022

Detall forjat unidireccional

CONSTRUCCIÓ DE 5 HABITATGES UNIFAMILIARS AMB PLACA TERMACOL, MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ PRECOMUR I PRELOSA ALLEUGERIDA FARLAP Detall forjat unidireccional amb imatges d'obres construïdes per FORPOL ESTRUCTURES Veure més de 100 obres realitzades a tot Espanya

Forjats lleugers

FORJAT TERMACOL PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L' HABITAT SKY HOTEL & RESTAURANT: Forjats alleugerats per a la construcció d' hotels de molta alçada. Veure els nostres hotels construïts amb preloses alleugerides.

Forjat de formigó

CONSTRUCCIÓ DE TOTS ELS FORJATS DE FORMIGÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'HOTEL VELA A BARCELONA Què és un forjat de formigó? Forjat de formigó amb prelosa Farlap per a l'hotel Vela. FORPOL empresa líder en forjats

Pressupost online