Forjat de formigó

FORJAT DE FORMIGÓ AMB PRELLOSSA ALLEUGERIDA FARLAP

CONSTRUCCIÓ DE TOTS ELS FORJATS DE FORMIGÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’HOTEL VELA A BARCELONA

Forjat de formigó:

Hotel Vela de Barcelona forjat Farlap

Llegir més

HOTEL “W BARCELONA”

 • Construcció de forjats de l´hotel vela de Barcelona, forjats amb placa FARLAP.
 • Plaques pretesades FARLAP II-25 PER A SOSTRE DE 25 + 5 (NO AUTOPORTANT – NECESSARI sopandes) 23.800 m² de placa.

PRELLOSSA FARLAP PER A FORJATE DE FORMIGÓ

 • Plaques pretesades FARLAP II F-22-2 per a sostre de 30 cm. 87,66 M²
 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Es compon duna llosa inferior de 4cm quatre nervis pretesats amb revoltó de poliestirè incloses entre els nervis.
 • Formigó HP-45/P/12/IIa resistència característica 45 N/mm2, acer pretensat I 1860 C E1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons pla d’execució i una xapa de formigó H-25/B/16/IIa de 5 cm. De gruix amb la malla de repartiment).

QUE ES UN FORJAT DE FORMIGÓ?

PRELLOSSA FARLAP:

 • Es tracta de dos models de lloses prefabricades, autor resistents i pretesades, FARLAP 22 i 25. forjat unidireccional
 • Lelement prefabricat es compon de 4 nervis units a una base que ocupa tota l’amplada de la llosa.
 • A la secció final treballen conjuntament les semi l líses pretensades prefabricades,
 • El formigó col·locat in situ” a les juntes i l l losa superior -capa de compressió-, l’armadura resistent a moments flectors negatius i la malla de repartiment, col·locades en aquesta l llàsta superior.
 • La secció final del formigó és similar a les l lís alveolars.
 • El funcionament estructural d’ aquestes lís és més aviat unidireccional, excepte en els esforços que es puguin transmetre a les llindants confrontants a través de la capa de compressió i les juntes laterals.
 • També en aquesta distribució d’ esforços l’ element es sembla al forjat de lloses alveolars; per aixòi en el que es considera que es pugui assemblar haurà de tenir en compte la normativa i els detalls constructius de les lles.

CONSTRUCCIÓ DE FORJAT DE FORMIGÓ AMB PRELOSA FARLAP A BARCELONA

ALTES OBRES REALITZADES

Forjat unidireccional

QUE SÓN ELS FORJATS UNIDIRECCIONALS? Són aquells que s' uneixen o es recolzen a l' estructura a través de les vores, bigues i jàsseres. Les plaques autoportants van en una sola direcció. +info

Detall forjat unidireccional

CONSTRUCCIÓ DE 5 HABITATGES UNIFAMILIARS AMB PLACA TERMACOL, MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ PRECOMUR I PRELOSA ALLEUGERIDA FARLAP Detall forjat unidireccional amb imatges d'obres construïdes per FORPOL ESTRUCTURES Veure més de 100 obres realitzades a tot Espanya

Preu forjat unidireccional

CONSTRUCCIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ PRECOMUR, FORJATS AMB PLACA FARLAP I PLACA TERMACOL Preu forjat unidireccional per a la construcció d' habitatges Els millors preus del 2022 els trobaràs a FORPOL ESTRUCTURES +INFO

Forjats prefabricats

PRELOSES DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A LA CONSTRUCCIÓ DE FORJATS PREFABRICATS: Construcció de forjats prefabricats amb prelloses de formigó FARLAP i TERMACOL. Veure tota la informació tècnica dels nostres forjats.

Forjat casa

CONSTRUCCIÓ DE FORGATS PER A 3 HABITATGES UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES: Venda de prelloses alleugerides per a forjat casa, els millors preus de tot Espanya. Veure algunes de les nostres obres construïdes amb prelosa

Forjats lleugers

FORJAT TERMACOL PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L' HABITAT SKY HOTEL & RESTAURANT: Forjats alleugerats per a la construcció d' hotels de molta alçada. Veure els nostres hotels construïts amb preloses alleugerides.

Pressupost online