Prelloses alleugerides

CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI AMB PRELLOSES ALLEUGERIDES A SANTA COLOMA DE QUERALT (TARRAGONA)

PRELOSA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE FORJAT EN FORPOL ESTRUCTURES SOM ESPECIALISTES EN PRELOSA ALLEUGERIDA

Preloses alleugerides:

PRECOMUR MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT

 • Mur prefabricat, constituït per dues llasses de 5 cm paral·, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment.
 • Formigó HA-25 a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l’ interior del prefabricat.
 • En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. aquest s’ ajustarà a la norma EHE, EFHE, Euro codi, NT d’ estructures i bibliografia del professor J. Calavera.
 • Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques + – 2 cm.

PRELLOSA ALIGERADA FARLAP

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Es compon duna llosa inferior de 4cm quatre nervis pretesats amb revoltó de poliestirè incloses entre els nervis.
 • Formigó HP-45/P/12/IIa resistència característica 45 N/mm2, acer pretensat I 1860 C E1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H-25 / B / 16 / IIa de 5 cm. De gruix amb la seva malla de repartiment.)

TERMACOL ARMADA “prelloses alleugerides”

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Composta de dos nervis de formigó armat de doble T,
 • Amb un entre eix de 60 cm, units mitjançant panells de poliestirè expandit continu (sense pont tèrmic).
 • Formigó HA-25 / P / 16IIa resistència característica 25 N / mm2. Acer B-500S de resistència característica 500 N / mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment.)

Per a més informació contacte amb el nostre departament comercial i un dels nostres assessors experts en preloses l’ajudarà a resoldre tots els seus dubtes.

Llavors que esperes LLAMENOS per fer-li un pressupost sense compromís del seu forjat amb preloses alleugerides.

ALTES OBRES REALITZADES

Prelloses pretensades

CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES AMB TERMACOL, PRELOSES PRETENSADES A LA GUÀRDIA (LLEIDA) Preloses pretensades per a la construcció de forjats per a habitatges. Necessites rapidesa en l'obra - els nostres forjats és la solució perfecta

Prellosa de formigó

CONSTRUCCIÓ D' HOTEL RURAL CAN MOTAS A GIRONA. FORJAT FARLAP I MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ PRECOMUR Construcció d' edificis amb prellosa de formigó FORPOL ESTRUCTURES especialitzats en forjats de gran alçada

Prellosa armada

CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES AMB PRELOSA ARMADA A BAGÀ (BARCELONA) Prelosa armada per a la construcció de 24 habitatges A FORPOL tenim els millors experts en preloses de formigó armat +INFO

Prellosa

EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB EL NOSTRE SISTEMA DE FORJATS AMB PLACA TERMACOL A BARCELONA Prelosa de formigó prefabricat, construcció de forjats a tot Espanya Els millors preus del 2022 veure informació tècnica TERMACOL

Prelloses de formigó

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELOSES DE FORMIGÓ PER A HABITATGES Construcció de forjats amb preloses de formigó a tot Espanya Tota la informació tècnica de preloses de formigó en forpol.es

Forjat Prelloses

CONSTRUCCIÓ DE 2 EDIFICIS PER A 10 HABITATGES AMB FORJAT PRELOSA Forjat prelosa - Construcció de forjats amb prelosa de formigó alleugerida No et pots perdre els nostres forjats del 2022

Pressupost online