ESTRUCTURA METÀL·LICA NAU DE BIOMASSA A BATEA (TARRAGONA)

ESTRUCTURA I COBERTA (EXECUTADA EN OBRA)

Acer laminat de bigues, pilars, i corretges coberta, soldat, + plaques d'ancoratge, per 423,0 m² nau

Coberta de xapa prelacada de 0,6 mm de gruix de xapa i 40 mm de greca, 416,2 m²

Lluernaris en faldons de façana de policarbonat compacte, 52,4 m²

Tancament de vessant de xapa grecada prelacada de 0,6 mm, 107,0 m²

Corretges laterals galvanitzades de façana per a tancament de xapa, per 423,0 m² nau

Rematada xapa pleg. 0,6 mm en cumbreros, amb 60 cm de desenvolupament màx., 29,7 ml

Rematada xapa pleg. 0,6 mm en vora de coberta amb parets laterals, amb 60 cm desarr.máx., 27,5 ml

Rematada xapa pleg. 0,6 mm interior, entre coberta i tancament. 40 cm desenvolupament màx., 57,1 ml

Rematada xapa pleg. 0,6 mm en coronació de tancament de façana. 60 cm desenvolupament màx., 86,7 ml

Rematada xapa pleg. 0,6 mm en la part inferior de vessant, amb 20 cm desenvolupament màx., 57,1 ml

Rematada xapa pleg. 0,6 mm en cantonades de façanes, amb 60 cm desarr.máx., 12,6 ml

Canaló de xapa simple amb boques per baixants. 80 cm de desenvolupament màxim., 59,3 ml

1 porta corredissa manual de 4x4 m², 16,0 m²

Plànols i memòria d'estructura visats per col·legi professional per als 423,0 m² nau

Hipòtesi considerades:

- Dimensions exteriors: Ample 14,1 m. Llarg 30 m. Alt 5,52 m.

- Localitat Batea. Alçada topogràfica 367 m. Zona climàtica 2. Càrrega de neu 59 kg / m².

- Nau tancada, situada en zona eòlica B, i amb grau de aspror de l'entorn tipus 3 que es correspon

amb zona rural accidentada amb alguns obstacles aïllats com arbres o alguns edificis.

- Estructura porticada, situada en zona no sísmica.

- Coberta a 2 aigües. Pendent del 10% o 5,7 °. Alçada del triangle del carener o parets laterals 0,68 m.

- Separació entre pòrtics centrals 7,41 m, i entre pilars testeres 4,56 m.

- El sistema d'estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà gelosia de cant 0,94 m.

- Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE, i gelosies amb perfils en L.

- Pilars testers tipus IPE i bigues testeres tipus IPE.

- Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 4,41 m com en projecte. Alçada central lliure a bigues 5,09 m com en projecte.

- Coberta amb corretges tipus Z i xapa grecada de 40 mm. Alçada central lliure màxima a corretges 6,03 m.

- S'ha tingut en compte la càrrega de manteniment de cobertes.

- Plaques d'ancoratge de fonamentació i els seus garrotas incloses en l'acer de l'estructura.

- Fonamentació amb bigues de lligat perimetrals per a suport de fàbrica de blocs i panell prefabricat.

- Tensió admissible del terreny considerada 1,5 kg / cm².

- Tot el càlcul de l'estructura es realitzarà complint rigorosament amb el CTE.- Codi Tècnic de

l'Edificació i per a la fonamentació amb la EHE.- Instrucció de formigó estructural.

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: