Prellosa alleugerida

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELOSA ALLEUGERIDA I MUR PRECOMUR

FORJATS I MURS PER A L’ ESCOLA BAMBINI A GIRONA

Prelosa alleugerida:

FARLAP prellosa alleugerida:

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Es compon d’ una llosa inferior de 4cm quatre nervis pretensats amb bovedilla de poliester incloses entre els nervis.
 • Formigó HP-45/P/12/IIa resistència característica 45 N/mm2, acer pretensat I 1860 C E1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució.
 • A més una xapa de formigó H-25 / B / 16 / IIa de 5 cm. de gruix amb la seva malla de repartiment.
 • Són prelosa alleugerida de formigó armat amb poliestirè expandit autoextingible.
 • A més està especialment indicada per a llums grans i sobrecàrregues, com ara magatzems, aparcaments, naus, etc.
 • En ser prefabricat permet una gran rapidesa de col·locació.
 • El seu acabat exterior de formigó vist permet suprimir arrecerats.
 • Resistència al foc RF-120

PRECOMUR:

 • Mur prefabricat, constituït per dues llasses de 5 cm paral·.
 • Els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment.
 • Formigó HA-25 a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l’ interior del prefabricat.
 • En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L.
 • Aquest s’ ajustarà a la norma EHE, EFHE, Eurocodi, NT d’ estructures i bibliografia del professor J.Calavera.
 • Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques + – 2 cm.
 • Els armats i dimensions del mur pressupostat ajusten a les dades facilitades pel client.
 • L’amplada estàndard és de 1’2 m, encara que per a remats també es fabriquen més estrets.
 • De la mateixa manera, la coronació es fabrica amb inclinació per formar aletes o arracades.
 • El gruix del mur varia en funció de l’alçada, com e=0,10*h, així com per exemple, el mur clàssic de soterrani de garatges d’habitatges d’uns 3 m d’alçada lliure tindrà 30 cm de gruix; en canvi, un mur de contenció de 6 m de altura tindrà 60 cm.
 • La altura de fabricació màxima pot arribar a ser de 10 m.
 • El prefabricat i l’ interior són de formigó H-25. L’ acer és del tipus B-500S.
 • Els recobriments, perquè es tracta d’un panell prefabricat en factoria. són de 2 cm.

PRELOSA

ALTES OBRES REALITZADES

Prelloses prefabricades

PRELLOSSES PREFABRICADES PRETENSADES DE FORMIGÓ FARLAP A FORPOL l'informem de les Prellosses prefabricades del 2022 Veure informació tècnica de les nostres preloses alleugerides. LLAMANOS i te informamos

Prelloses pretensades

CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES AMB TERMACOL, PRELOSES PRETENSADES A LA GUÀRDIA (LLEIDA) Preloses pretensades per a la construcció de forjats per a habitatges. Necessites rapidesa en l'obra - els nostres forjats és la solució perfecta

Forjat sanitari preu

CONSTRUCCIÓ FORJAT SANITARI PREU ECONÒMIC Forjat sanitari preu econòmics Veure les nostres obres construïdes amb preloses de formigó alleugerides per a forjats. Preus 2022

Prellosa de formigó

CONSTRUCCIÓ D' HOTEL RURAL CAN MOTAS A GIRONA. FORJAT FARLAP I MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ PRECOMUR Construcció d' edificis amb prellosa de formigó FORPOL ESTRUCTURES especialitzats en forjats de gran alçada

Prellosa armada

CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES AMB PRELOSA ARMADA A BAGÀ (BARCELONA) Prelosa armada per a la construcció de 24 habitatges A FORPOL tenim els millors experts en preloses de formigó armat +INFO

Prellosa

EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB EL NOSTRE SISTEMA DE FORJATS AMB PLACA TERMACOL A BARCELONA Prelosa de formigó prefabricat, construcció de forjats a tot Espanya Els millors preus del 2022 veure informació tècnica TERMACOL

Pressupost online