Forjat edifici

TERMACOL I FARLAP PER A LA CONSTRUCCIÓ D’ UN FORJAT EDIFICI

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS PER A EDIFICIS A TOT ESPANYA

Forjat edifici:

 • TERMACOL 3 + 21 per a forjat de 29 cm 425,17 m ²
 • FARLAP II F- 22-5 per a forjat de 25 cm. 277,86 m ²

FORJAT EDIFICI AMB TERMACOL:

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Composta de dos nervis de formigó armat de doble T.
 • Amb un entre eix de 60 cm, units mitjançant panells de poliestirè expandit continu (sense pont tèrmic).
 • Formigó HA-25 / P / 16IIa resistència característica 25 N / mm2.
 • Acer B-500S de resistència característica 500 N / mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat.).
 • Plaques posades en obra sobre camió .tolerància dimensional de les plaques + – 2 cm.

La utilització de plaques alveolars a l’edificació d’habitatges, té com a conseqüència que les bigues han de tenir major canto que les plaques, obligant a col·locar falsos sostres, que encareixen l’habitatge en comparació al clàssic enguixat directe.

 

FORJAT EDIFICI FARLAP:

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Es compon duna llosa inferior de 4cm quatre nervis pretesats amb revoltó de poliestirè incloses entre els nervis.
 • Formigó HP-45/P/12/IIa resistència característica 45 N/mm2, acer pretensat I 1860 C E1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H-25 / B / 16 / IIa de 5 cm. De gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat .) plaques posades en obra sobre camió. Tolerància dimensional de les plaques ± 2cm.

 

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS EDIFICI AMB PRELOSA FARLAP I TERMACOL A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Adreça: C/ Serrat del sol,  – Prats de Lluçanes, Barcelona

ALTES OBRES REALITZADES

Forjat unidireccional

QUE SÓN ELS FORJATS UNIDIRECCIONALS? Són aquells que s' uneixen o es recolzen a l' estructura a través de les vores, bigues i jàsseres. Les plaques autoportants van en una sola direcció. +info

Alçada forjat sanitari

CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI AMB DOS SOTERRANIS I CINC PLANTES A BELLPUIG (LLEIDA) Alçada forjat sanitari a FORPOL trobaràs diferents tipus de forjats sanitaris amb preloses alleugerida com la FARLAP i TERMACOL

Forjat sanitari preu

CONSTRUCCIÓ FORJAT SANITARI PREU ECONÒMIC Forjat sanitari preu econòmics Veure les nostres obres construïdes amb preloses de formigó alleugerides per a forjats. Preus 2022

Detall forjat unidireccional

CONSTRUCCIÓ DE 5 HABITATGES UNIFAMILIARS AMB PLACA TERMACOL, MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ PRECOMUR I PRELOSA ALLEUGERIDA FARLAP Detall forjat unidireccional amb imatges d'obres construïdes per FORPOL ESTRUCTURES Veure més de 100 obres realitzades a tot Espanya

Forjats lleugers

FORJAT TERMACOL PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L' HABITAT SKY HOTEL & RESTAURANT: Forjats alleugerats per a la construcció d' hotels de molta alçada. Veure els nostres hotels construïts amb preloses alleugerides.

Forjat de formigó

CONSTRUCCIÓ DE TOTS ELS FORJATS DE FORMIGÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'HOTEL VELA A BARCELONA Què és un forjat de formigó? Forjat de formigó amb prelosa Farlap per a l'hotel Vela. FORPOL empresa líder en forjats

Pressupost online