Forjats alleugerits

Forjats alleugerits PER A HABITATGE UNIFAMILIAR

CONSTRUCCIÓ DE FORJAT AMB PRELOSA ALLEUGERIDA TERMACOL A GIRONELLA (BARCELONA)

Forjats lleugers:

 • TERMACOL 3 + 21 per a forjat de 29 cm de gruix. 145,30 m ²

TERMACOL ARMADA:

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Composta de dos nervis de formigó armat de doble T.
 • Amb un entre eix de 60 cm, units mitjançant panells de poliestirè expandit continu (sense pont tèrmic).
 • Formigó HA-25 / P / 16IIa resistència característica 25 N / mm2. Acer B-500S de resistència característica 500 N / mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat.).
 • Plaques posades en obra sobre camió.
 • Tolerància dimensional de les plaques + – 2 cm.
 • La placa Termacol està pensada per anar col·locada igual que un forjat unidireccional tradicional. (Forjats lleugers)
 • Així doncs, la part superior de la placa la acabarem amb una capa de compressió de 4 a 5 cm de gruix, i la part inferior, amb una capa de enguixat de 1,5 cm.,

APLICACIONS Forjats alleugerits

 • Aquest nou al forjat prefabricat, té per objecte resoldre el principal problema d’adaptar els forjats de placa prefabricada a les estructures de biga plana, que caracteritzen els edificis d’habitatges que actualment es construeixen a España i a països de clima càlid o tropical. 
 • Les estructures clàssiques de biga i de revoltó ceràmic sónavui per avuiles estructures per habitatges més econòmiques als països de clima càlid o tropical. (Forjats lleugers)

Contacte amb el departament comercial de FORPOL ESTRUCTURAS

 • Un dels nostres assessors especialitzats en ” forjats lleugers ” i li resoldrà tots els seus dubtes
 • Demani pressupost sense compromís a FORPOL
 • Millors preus de tot Espanya
 • Atenció Personalitzada per a tots els nostres clients
 • Tracte proper amb els clients, acompanyant-los en tot el procés i adaptant-nos a totes les situacions i necessitats.

Aleshores que esperes LLAMENOS  per fer-li un pressupost sense compromís del seu forjat unidireccional.

Habitatge unifamiliar aïllat.
Adreça: C/ Pla de Corbera – Gironella, Barcelona

ALTES OBRES REALITZADES

Forjats prefabricats lleugers

FORJATS PREFABRICATS LLEUGERS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA DE MONTGAT (BARCELONA) Construcció de forjats prefabricats lleugers Tota la informació i preus de forjats prefabricats en forpol.es

Forjat Prelloses

CONSTRUCCIÓ DE 2 EDIFICIS PER A 10 HABITATGES AMB FORJAT PRELOSA Forjat prelosa - Construcció de forjats amb prelosa de formigó alleugerida No et pots perdre els nostres forjats del 2022

Forjats prefabricats

PRELOSES DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A LA CONSTRUCCIÓ DE FORJATS PREFABRICATS: Construcció de forjats prefabricats amb prelloses de formigó FARLAP i TERMACOL. Veure tota la informació tècnica dels nostres forjats.

Forjats unidireccionals i bidireccionals

FORJATS UNIDIRECCIONALS I BIDIRECCIONALS PER A UN EDIFICI D' HABITATGES A GIRONA Forjat de Soterrani amb placa FARLAP 25 +5 de formigó vist , amb part proporcional de pilars i jàsseres. Inclou encofrat i desencofrat, 13.5kg/m2 d'acer corrugat i 0,21m3/m2 de formigó HA25/B/12/IIa.

Forjat alveolar

BLOC PLURIFAMILIAR D' HABITATGES, LOCAL COMERCIAL I APARCAMENT: Construcció de forjat de formigó amb prelloses alleugerides FARLAP i TERMACOL. Entra per veure la nostra àmplia gamma de forjats de formigó.

Construcció de forjats

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS PER A 4 HABITATGES A BARCELONA: Preloses alleugerides de formigó FARLAP i TERMACOL per a la construcció de forjats. CLICK per veure les nostres obres construïdes

Pressupost online