alta la luz en tu casa prefabricada

Com donar d’alta la llum a la teva casa prefabricada

Un cop rebem la nostra nova casa prefabricada, és moment de dur a terme una sèrie de gestions amb el subministrament elèctric per poder entrar a viure-hi. Ens podem trobar davant de dues situacions:

 • Que sigui un terreny que mai ha disposat de llum, per la qual cosa caldrà sol·licitar la connexió elèctrica.
 • Que el terreny hagi tingut subministrament elèctric anteriorment, en aquest cas, només caldrà reactivar-lo mitjançant una alta.

A continuació t’indicarem com dur a terme ambdós tràmits per poder iniciar la mudança sense complicacions.

Sol·licitar la connexió elèctrica d’una casa prefabricada

La connexió elèctrica necessària per a una vivenda és la de baixa tensió i, per sol·licitar-la, el client s’ha de posar en contacte amb la distribuïdora. Per tant, a Catalunya, cal trucar al telèfon d’Endesa.

1. Iniciar l’expedient de connexió

Serà necessari presentar la següent informació per iniciar l’expedient, que serà verificada per la distribuïdora en un termini màxim de 10 dies:

 • Les dades identificatives del sol·licitant i l’adreça de l’immoble.
 • La tensió de la instal·lació, si és monofàsica o trifàsica.
 • La potència elèctrica mitjana que es preveu contractar.
 • El plànol amb els components de la instal·lació elèctrica.

Si hi hagués algun error en les dades, l’usuari disposarà de 10 dies més per aportar els documents corresponents.

2. Pressupost

En els 15 dies posteriors, l’usuari rebrà un pressupost amb les diferents obres a realitzar i el seu cost, que podrà acceptar o rebutjar en un termini de 6 mesos.

En cas de rebutjar-lo, podrà contractar un instal·lador autoritzat per dur a terme aquestes tasques.

3. Execució de l’obra

Un cop l’usuari hagi escollit l’instal·lador i la distribuïdora hagi verificat el projecte d’execució, es podran iniciar les accions necessàries per a l’obra.

Si es necessiten llicències oficials per executar la instal·lació, serà necessari aturar l’expedient fins a la concessió de les mateixes.

4. Verificació de la nova connexió

Un cop acabades les obres, la distribuïdora comprovarà de nou que el procés s’ha efectuat segons les condicions marcades en el Reglament Elèctric de Baixa Tensió i s’assignarà el codi CUPS al subministrament.

Finalment, serà moment de donar d’alta la llum.

Donar d’alta la llum a una casa prefabricada

Per activar el subministrament ens haurem de dirigir a la comercialitzadora i signar el contracte de subministrament. Per això, serà necessari aportar la següent documentació:

 • Dades personals del propietari de l’immoble i adreça postal de la vivenda.
 • Potència elèctrica que es desitja contractar i Butlletí Elèctric que recolzi la seguretat de la instal·lació.
 • Número de compte (IBAN) per domiciliar el pagament dels rebuts.

La casa prefabricada disposarà de llum en un termini màxim de 8 dies i s’hauran d’abonar una sèrie de drets en la primera factura per la gestió:

 • 17,37 € x kW de potència contractada (Drets d’Extensió).
 • 19,70 € x kW de potència contractada (Drets d’Accés).
 • 9,04 € (Drets d’Engegada).

Per fer front a aquesta despesa, des de Selectra, experts energètics, recomanen contractar la tarifa One Luz d’Endesa, que proporciona 1 mes de consum de llum gratis.

Aquesta tarifa es caracteritza per oferir un únic preu de l’energia les 24 hores del dia i és ideal per als consumidors que no desitgen preocupar-se dels horaris en què fan ús de la seva electricitat.

Pressupost online