Biguetes-autoportants

Coneixes la Viga Autoportant sense necessitat d’apuntalaments ?

El sistema MTR® encarna un sistema el més fiable possible al sector de les estructures mixtes d’acer i formigó.

El sistema MTR® abasta tres tipologies de Vigas (de tipus A, T i C) i s’utilitza per a la realització d’estructures horitzontals, reemplaçant totalment o parcialment les bigues mestres i les bigues secundàries. Si guardem la impostació d’obra d’una estructura de ciment armat, no es parla més de bigues realitzades en situ, sinó de bigues mixtes prefabricades d’acer.

L’operació s’acaba després del muntatge de l’armadura de continuïtat dels nusos, del forjat al costat de la seva armadura i, per fi, del formigo-nat. Això dona la llum una estructura mixta caracteritzada per nombrosos (de) avantatges amb respecte a una estructura tradicional de formigó armat.

Aquest sistema assegura un procés d’industrialització de l’obra de construcció certificat i per a obres sense errors.

Si vols més informació, click aquí, o contacta amb nosaltres!