Que energía es más rentable contratar en tu casa prefabricada

Quina energia és més rendible contractar a la teva casa prefabricada?

Un cop disposes de la teva nova casa prefabricada, és el moment de fer una sèrie de gestions per poder entrar a viure-hi. En aquest punt, és fonamental comprovar totes les alternatives per reduir la despesa mensual, sobretot, en un moment en què el preu de la llum ha assolit un màxim històric a les llars espanyoles.

Si la ubicació de la casa prefabricada pot accedir a la xarxa de distribució de gas natural, aquesta es converteix en la solució ideal, ja que el seu cost és molt menor que la resta de fonts. A continuació, t’ho expliquem tot.

Beneficis del gas natural a la teva casa prefabricada

El gas natural ofereix una solució integral per cobrir les necessitats de calefacció, cuina i aigua calenta sanitària, per un cost molt menor que la resta de fonts, especialment que l’electricitat.

Aquesta energia no necessita cap espai per al seu emmagatzematge, el subministrament arriba a l’habitatge a través d’una xarxa de canonades, per tant, no presenta riscos per als seus consumidors. A més, es considera una energia respectuosa amb el medi ambient ja que no emet residus perillosos, com el CO₂, principal culpable de l’escalfament global.

Com disposar de gas natural en una casa prefabricada

En primer lloc, s’ha d’escollir l’empresa encarregada de la instal·lació. Es recomana fer una comparativa de pressupostos entre els diferents instal·ladors de gas autoritzats.

Es durà a terme la instal·lació Receptora Individual (IRI) a la casa prefabricada, la qual connecta directament l’immoble a la xarxa de distribució principal mitjançant una escomesa, que haurà de ser sol·licitada prèviament a la distribuïdora de gas de la zona.

Un cop es disposi de tota la infraestructura i es verifiqui que la instal·lació és segura, s’assignarà un codi CUPS al subministrament i serà el moment de contractar el gas amb la comercialitzadora. Per a això, serà necessari presentar les dades personals del titular i identificatives de l’habitatge i, en un termini màxim de 8 dies, la casa disposarà de subministrament.

Aquesta gestió comporta una sèrie de costos regulats, anomenats drets d’alta i d’escomesa, que es paguen en la primera factura, i oscil·len entre els 72 i els 235 €, en funció de la Comunitat Autònoma i de la tarifa d’accés de gas assignada.

Alternatives al gas natural si l’habitatge no pot disposar-ne

Actualment, el gas natural no es distribueix a totes les zones del país. Tanmateix, hi ha una sèrie d’alternatives que aconsegueixen suplir aquest servei i proporcionen més beneficis econòmics que l’energia elèctrica, com per exemple, les calderes de propà.

S’empra per a la calefacció, cuina i aigua calenta, sobretot en zones de clima fred, ja que la seva temperatura de congelació és de -44 °C.

  • Propà a granel: Requereix una instal·lació prèvia d’un gran dipòsit per a l’emmagatzematge del gas que es va reomplint. El seu preu depèn principalment de l’empresa distribuïdora, sol oscilar entre els 1.500 i els 2.500 € per tona, i de la mida de l’immoble i de les necessitats de consum dels seus habitants.
  • Propà envasat: Es distribueix en bombones d’11 i 35 kg i és ideal per als habitatges amb poc consum i espai reduït. El preu de la bombona de propà està regulat pel Govern, la més petita té un cost de 11,78 €, mentre que l’altra es pot trobar a partir de 76,60 €, depenent de l’empresa distribuïdora.
  • Propà canalitzat: Arriba a l’habitatge des de la xarxa de distribució principal a través d’una xarxa de canonades. El seu preu és fixat pel Govern i, actualment, és de 1,60 € al mes en terme fix i de 0,85 €/kg en la part variable.

Pressupost online