Forjats per vivenda unifamiliar a Artés (Barcelona)

VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA

PLACA FARLAP

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Es composa d'una llosa inferior de 4cm quatre nervis pretensats amb revoltó de polestirè incloses entre els nervis. Formigó HP-45/p/12/IIa resistència carecterística 45 N/mm2, acer pretensat Y 1860 C I1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó H-25/B/16/IIa de 5 cm. de gruix amb la seva malla de repartiment).

MUR PREFABRICAT

Mur prefabricat, constituït per dues lloses de 5 cm paral·leles, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació , amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment. Formigó HA-25  a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l'interior del prefabricat. En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. aquest s'ajustarà a la norma EHE, EFHE, Eurocòdigs , NT de estructures i bibliografia del professor J.Calavera. Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques +- 2 cm.

MUR 4  Plaques de Mur Prefabricat de 0.30 x 1.20 X 3,25                            65,00 m²

MUR 1 I MUR 2  Plaques de Mur Prefabricat de 0.30 x 1.20 x 3,55       174,52 m²

MUR 4  Plaques de Mur Prefabricat de 0,40 x 1,20 x 3,55                              71,00 m²

MUR 3  Plaques de Mur Prefabricat de 0.60 x 1.20 x 6,53                            115,84 m²

Plaques pretensades FARLAP II F-22 per forjat de 27 cm                             605,64 m²

 

Carrer Sant Cristòfol, 35

08271 Artés

Barcelona

 

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.
Construcció de vivendes
Forpol Estructuras, S.L.