CONSTRUCCIÓ COBERTA AMB PLACA TERMACOL A MOLLERUSSA (LLEIDA)

EDIFICI PLURIFAMILIAR D'HABITATGES

 

TERMACOL  400 m²

 

TERMACOL ARMADA.

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Composta de dos nervis de formigó armat de doble té, amb un entre eix de 60 cm, units  mitjançant panells de poliestirè expandit continuu(sense pont tèrmic) .  Formigó     HA-25/P/16IIa  resistència característica 25 N/mm2. Acer B-500S de resistència característica 500 N/mm2.(que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat.) Plaques a l'obra sobre camió. Tolerància dimensional de les plaques +- 2 cm.

 

COBERTA UNIFAMILIAR MOLLERUSSA

Urbanització Torre Pinto. Illa D