FORJAT AMB PRELLOSA TERMACOL A MARTORELLES (BARCELONA)

PLACA TERMACOL 483 m²

 

Placa autoportant per forjat de 21+3 cm de gruix i 120 cm . Composta de dos nervis de formigó armat de doble te, amb un entre eix de 60 cm, units  mitjançant revoltó de poliestirè expandit. S’ha de completar a l’obra amb una xapa de compressió de formigó H-250 de 5 cm de gruix. Pes de la placa  1,09 kN/m2. Calculat per una llum màxima de  6.50 m i una sobrecàrrega de 2.31+1,00+0,80+0,30+4,00 kN/m2 ( PES PROPI FORJAT + TANCAMENTS INTERIORS + ENRAJOLAT +ENGUIXAT+  SOBRECÀRREGA ÚS) a la Planta soterrani, 2.31+1,00+0,80+0,30+2,00 kN/m2 ( PES PROPI FORJAT + TANCAMENTS INTERIORS + ENRAJOLAT +ENGUIXAT+  SOBRECÀRREGA ÚS) a la planta baixa i primera i 2.31+1,00+0,80+0,30+1,40 kN/m2 ( PES PROPI FORJAT + TANCAMENTS INTERIORS + ENRAJOLAT +ENGUIXAT+  SOBRECÀRREGA ÚS) a la planta segona. Formigó HA-25/P/16IIa  resistència característica 25 N/mm2. Acer B-500S de resistència característica 500 N/mm2. Plaques a l’obra sobre camió. Tolerància dimensional de les plaques +- 2 cm. 

 

2 HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS.

Carrer Comerç, s/n

08107-Martorelles (Barcelona)

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.