CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES AMB TERMACOL A LA GUÀRDIA (LLEIDA)

TERMACOL
Forpol Estructuras, S.L.

PLACA TERMACOL

TERMACOL PRETENSADA

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.Composta de dos nervis de formigó pretensat de doble té, amb un entre eix de 60 cm, units  mitjançant panells de poliestirè expandit continuu(sense pont tèrmic)  . Formigó HP-35/P/12/IIa resistència carecterística 35

N/mm2, acer pretensat Y 1860 C I 1 de resistència característica 1.581 N/mm2. (que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó HA-25/B/16/IIa de 5 cm. de gruix amb la seva malla de repartiment.)

Av. Els Catalans LA GUARDIA

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.