5 habitatges unifamiliars a Santa Maria d'Oló (Barcelona)

preus de prellossa

Construcció de 5 vivendes unifamiliars amb placa Termacol, mur prefabricat de formigó Precomur.

Av. Manel López, s/n SANTA MARIA D OLÓ

Placa termacol

TERMACOL PRETENSADA

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.Composta de dos nervis de formigó pretensat de doble té, amb un entre eix de 60 cm, units  mitjançant panells de poliestirè expandit continuu(sense pont tèrmic)  . Formigó HP-35/P/12/IIa resistència carecterística 35 N/mm2, acer pretensat Y 1860 C I 1 de resistència característica 1.581 N/mm2. (que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó HA-25/B/16/IIa de 5 cm. de gruix amb la seva malla de repartiment.)

precomur

MUR PREFABRICAT

Mur prefabricat, constituït per dues lloses de 5 cm paral·leles, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació , amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment. Formigó HA-25  a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l'interior del prefabricat. En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. aquest s'ajustarà a la norma EHE, EFHE, Eurocòdigs , NT de estructures i bibliografia del professor J.Calavera. Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques +- 2 cm.

FARLAP

Prellossa Farlap

PLACA FARLAP

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Es composa d'una llosa inferior de 4cm quatre nervis pretensats amb revoltó de polestirè incloses entre els nervis. Formigó HP-45/p/12/IIa resistència carecterística 45 N/mm2, acer pretensat Y 1860 C I1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó H-25/B/16/IIa de 5 cm. de gruix amb la seva malla de repartiment.)