CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES AMB APARCAMENT A BAGÀ (BARCELONA)

Av. Salarich - C/. de Pau Casals BAGÀ

termacol

Placa Termacol

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Composta de dos nervis de formigó armat de doble té, amb un entre eix de 60 cm, units  mitjançant panells de poliestirè expandit continuu(sense pont tèrmic) .  Formigó     HA-25/P/16IIa  resistència característica 25 N/mm2. Acer B-500S de resistència característica 500 N/mm2.(que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment.) 

FORJAT 2AB+2B Plaques armades TERMACOL 3+21 per forjat de 29 cm de gruix.

FORJAT 3A Plaques armades TERMACOL 3+21 per forjat de 29 cm de gruix.

FORJAT 3AB+3B Plaques armades TERMACOL 3+21 per forjat de 29 cm de gruix.

FORJAT 4A Plaques armades TERMACOL 3+21 per forjat de 29 cm de gruix.

FORJAT 4AB+4B Plaques armades TERMACOL 3+21 per forjat de 29 cm de gruix.

FORJAT 5A+5AB Plaques armades TERMACOL 3+21 per forjat de 29 cm de gruix.

precomur

MUR PREFABRICAT

Mur prefabricat, constituït per dues lloses de 5 cm paral·leles, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació , amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment. Formigó HA-25  a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l'interior del prefabricat. En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. aquest s'ajustarà a la norma EHE, EFHE, Eurocòdigs , NT de estructures i bibliografia del professor J.Calavera. Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques +- 2 cm.

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.