PLACA TERMACOL ALLEUGERIDA I ECONÒMICA A TÀRREGA (LLEIDA)

CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA:

 

6 HABITATGES ENTRE MITGERES

C / del corcó NUM 20,22,24,26,28,30

 

1 - PLACA Termacol

 

Termacol ARMADA

Placa autoportant per a forjat. Composta de dos nervis de formigó armat de doble té, amb un entre eix de 60 cm, units mitjançant panells de poliestirè expandit continu (sense pont tèrmic). Formigó HA-25 / P / 16IIa resistència característica 25 N / mm 2. Acer B-500S de resistència característica 500 N / mm 2. (Que han de complementar-se amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat.) Plaques en obra sobre camió. Tolerància dimensional de les plaques + - 2 cm.

 

 

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.