Nau Industrial a Palma de Mallorca (Illas Balears)

ESTRUCTURA METÀL·LICA laminada atornillada, nau industrial a Palma (Illes Balears).

 

ESTRUCTURA, TANCAMENTS i COBERTA.

Acer laminat de bigues, pilars, corretges cub. i façanes, atornill., + plaques ancoratge,

Panell de coberta SW, 50 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Lluernaris coberta de policarbonat cel·lular de 30 mm (5% de coberta de la nau),

Tancament de parets laterals de panell SW, 35 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Tancament de vessant de panell SW, 35 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Remat de carener amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm de desenvolupament màx.,

Remat de coberta amb parets laterals, amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm desarr.màx.,

Remat vora inferior de vessants amb tanc., Amb chapa.pleg. 0,6 mm i 20 cm desarr.màx.,

Remat de cantonades de façanes, amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm desarr.màx.,

Cargols + tuerc. calida 8.8, M11x47mm de mitjana aprox. amb els rosca-biga (a part dels rosca-xapa),

Canaló de xapa simple amb boques per baixants,

Plànols i memòria d'estructura visats per col·legi professional.

 

Hipòtesi considerades:

 

Dimensions exteriors: Ample 17,5 m. Llarg 38 m. Alçada de coberta (a cara ext.pilar) 7,4 m.

Localitat Palma. Alçada topogràfica 32 m. Zona climàtica 5. Càrrega de neu 22 kg / m².

Nau tancada, situada en zona eòlica C, i amb grau de aspror de l'entorn tipus 4 que es correspon amb zona urbana, industrial o forestal.

Estructura resolta amb marcs rígids, estant situada en zona no sísmica. Considerada com aïllada des d'un punt de vista del foc.

Coberta a 2 aigües. Pendent del 18% o 10,2 °. Alçada del triangle del carener o paret lateral 1,55 m.

Separació entre pòrtics centrals 6,3 m. I entre pilars testeres 5,74 m.

El sistema d'estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic amb carteles de cant aprox. 0,46 m.

Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE, i bigues de coberta amb perfils tipus IPE.

Pilars testers tipus IPE i bigues testeres tipus IPE.

Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 6,81 m (només puntualment). Alçada lliure a corretges de la nau 7,28 m. Alçada central lliure a bigues 8,37 m. Alçada central lliure a corretges 8,82 m. (Totes aprox.)

Coberta amb corretges tipus Z i panell sandvitx de 30 mm. Corretges muntades per sobre de les bigues dels pòrtics.

S'ha tingut en compte en el càlcul la càrrega de manteniment de cobertes.

Alçada del tancament de blocs perimetral 4 m. Tancament enrasat externament amb els pilars. Plaques d'ancoratge de l'estructura de coberta i els seus garrotas incloses en l'acer de l'estructura.

Tot el càlcul de l'estructura es realitza complint rigorosament el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), així com amb els EC.- Eurocodis.

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: