CONSTRUCCIÓ DE UNA NAU INDUSTRIAL A PALLEJÀ (BARCELONA)

Execució de ESTRUCTURA METÀL·LICA laminada soldada.Nau industrial a Pallejà (Barcelona)

 

 ESTRUCTURA, TANCAMENTS i COBERTA.

Acer laminat de bigues, pilars, corretges coberta i façanes, soldat, + plaques ancoratge,

Coberta de xapa prelacada de 0,6 mm de gruix de xapa i amb 6 greques de 40 mm de cant,

Coberta mòdul adossat, en xapa de 0,6 mm espessor de xapa i 40 mm de greca,

Tancament de parets laterals amb xapa prelacada de 40 mm i 0,6 mm de espesor.chapa,

Tancament de campana amb xapa prelacada de 40 mm i 0,6 mm de gruix xapa,

Remat de carener amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm de desenvolupament màxim,

Remat de coberta amb parets laterals, amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm desenvolupament màxim,

Remat de cantonades de façanes, amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm desenvolupament màxim,

Canaló de xapa simple amb boques per baixants. 80 cm de desenvolupament màxim.,

Plànols i memòria d'estructura visats pel col·legi professional.

 

FONAMENTACIÓ (a executar pel client, amb aquestes quanties)

Formigó de neteja H10 en fonamentació de gruix 0,1 m, per a 3 m³

Formigó per armar H25 abocament i vibrat en rases de fonamentació, 15 m³

Muntatge plaques ancoratge de pilars i encaminador perquè no es moguin durant formigonat, 12 ut

Acer corrugat B500S col·locat en fonamentació, 512 kg

 

Hipòtesi considerades:

Dimensions exteriors: Ample 10,19 + 2 m. Llarg 24,94 m. Alçada de coberta (a cara exterior de pilar) 5,1 m.

Localitat Pallejà. Alçada topogràfica 44 m. Zona climàtica 2. Càrrega de neu 43 kg / m².

Nau oberta per algunes façanes, situada en zona eòlica C, i amb grau de aspror de l'entorn tipus 4 que es correspon amb zona urbana, industrial o forestal.

Estructura resolta amb marcs rígids, i tenint-se en compte en el càlcul que està situada en zona SÍSMICA. Considerada com aïllada des d'un punt de vista del foc.

Coberta a 1 aigua. Pendent del 10% o 5,7 °. Alçada del triangle del carener o paret lateral 1 m.

Separació entre pòrtics centrals 6,2 m. I entre pilars testeres 4,99 m.

El sistema d'estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic amb carteles de cant aprox. 0,38 m.

Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE, i bigues de coberta amb perfils tipus IPE.

Pilars testers tipus IPE i bigues testeres tipus IPE.

Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 4,61 m (només puntualment). Alçada lliure a corretges de la nau 4,99 m. Alçada més alta lliure a bigues 5,61 m. Alçada més alta lliure a corretges 5,99 m. (Totes aprox.)

Coberta amb corretges tipus Z i xapa grecada de 40 mm. Corretges muntades per sobre de les bigues dels pòrtics.

S'ha tingut en compte en el càlcul la càrrega de manteniment de cobertes.

Alçada del tancament perimetral 0,2 m. Tancament enrasat externament amb els pilars.

Plaques d'ancoratge de l'estructura de coberta i els seus garrotas incloses en l'acer de l'estructura.

Fonamentació amb solera necessàriament. Tensió admissible del terreny inicialment considerada 1,5 kg / cm².

Tot el càlcul de l'estructura es realitza complint rigorosament amb el CTE.- Codi tècnic de l'edificació, així com amb els EC.- Eurocodis, i per a la fonamentació amb la EHE.- Instrucció de formigó estructural. Es va tenir en compte la norma NCSR.- Norma de construcció sismoresistent, en estar en zona sísmica.

Descarga
Nave industrial en Pallejà (Barcelona)
fotos cobert palleja.pdf
Documento Adobe Acrobat 957.1 KB
Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: