CONSTRUCCIÓ DE NAUS RAMADERES BARATES A LLEIDA

Construcció de nau ramadera
naus ramaderes

NAU CAPRINA

Naus ramaderes a La Coma i la Pedra (Lleida)

ESTRUCTURA, TANCAMENT I COBERTA (executats en obra)

 

Perfils d'acer laminat cargolat de bigues, pilars, corretges de coberta i façanes, i plaques ancoratge,

Panell de coberta sandvitx de 30 mm prelacat, nucli de poliuretà de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Tancament de faldo amb xapa pregalvanizada i prelacada de 40 mm i 0,6 mm de gruix de xapa,

Rematada del carener amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm de gruix i 62 cm de desenvolupament max.,

Rematada de cantonades de façanes, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d'esp. i 62 cm desarr.max.,

Rematada de cantonades de façanes, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d'esp. i 62 cm desarr.max.,

Canaló de xapa simple amb boques per baixants,

2 Portes corredisses de xapa tipus pegàs de 0,8 mm. d'Espés. de xapa, de 4,80x3,45m. amb subestru. i REMAT.,

Naus Ramaderes

Dimensions exteriors: Ample de la nau 15,36 m. Longitud 32,55 m. Alçada de coberta (a cara exterior de pilar) 5,00 m. part alta. 3,47 m. part baixa.

Localitat La Coma i la Pedra. Alçada topogràfica 962 m. Zona climàtica 2. Càrrega de neu 145 kg / m².

Nau oberta (o marquesina) des d'un punt de vista del vent, situada en zona eòlica C, i amb grau de aspror de l'entorn tipus 3 que es correspon amb un paisatge accidentat o bé pla, amb arbres aïllats o petites construccions aïllades a uns 100 o 200 m de distància o menys.

Estructura resolta amb marcs rígids. Considerada com aïllada des d'un punt de vista del foc.

Coberta a 1 aigua. Pendent del 10% o 6 °.

Separació entre pòrtics centrals 6,51 m. I separació entre pilars testeres 5,12 m.

El sistema d'estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic amb carteles de cant aprox. 40 cm.

Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE, i bigues de coberta amb perfils tipus IPE.

Pilars testers tipus IPE i bigues testeres tipus IPE.

Coberta amb corretges tipus Z i panell sandvitx de 30 mm. Corretges muntades per sobre de les bigues dels pòrtics.

S'ha tingut en compte en el càlcul la càrrega de manteniment de cobertes.

Tancament en dos testeres de 10,56 m. cada un, amb bloc de formigó fins a 1,50 m. i

resta xapa fins a la coberta, la resta de les testeres fins 15,36 m. amb dues portes (per compte del client).

Tancament d'un lateral longitudinal amb bloc de formigó (per compte del client), l'altre lateral sense tancament.

Plaques d'ancoratge de l'estructura de coberta, i els seus garrotas o perns, inclosos en l'acer de l'estructura.

Fonamentació amb solera necessàriament. Tensió admissible del terreny inicialment considerada 1.5 kg / cm².

Tot el càlcul de l'estructura es realitzarà complint rigorosament amb el CTE.- Codi tècnic de l'edificació espanyol, així com amb els EC.- Eurocodis, i per a la fonamentació amb la EHE.- Instrucció de formigó estructural d'Espanya.

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: