CONSTRUCCIÓ DE UNA NAU AGRÍCOLA METÀL·LICA A CAMBRILS

EXECUCIÓ D'ESTRUCTURA METÀL·LICA LAMINADA atornillada

ESTRUCTURA, TANCAMENTS i COBERTA (executats en obra)

Perfils d'acer laminat cargolat de bigues, pilars, corretges de coberta i façanes, i plaques ancoratge,

Panell de coberta sandvitx de 30 mm imitació teula, nucli de poliuretà de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Tancament de parets laterals de panell sandvitx, de 35 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Tancament de faldo amb panell sandvitx de 35 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Tancament de façanes amb placa alveolar prefabricada de formigó pretesat de 15 cm, fins a 3.6 m,

Rematada del carener amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm de gruix i 62 cm de desenvolupament max.,

Rematada de coberta amb parets laterals, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d'esp. i 62 cm desenv. max.,

1 porta corredera de xapa tipus 'pegàs' de 0,8 mm de gruix de xapa, de 4x4 m2, amb subestructura,

 

FONAMENTACIÓ i SOLERA

Fonamentació de formigó H25 (250 kg / cm2 de resistència), amb la seva ferralla (acer corrugat de qualitat B500S formant graelles o bigues riostes, col·locat en les rases de fonamentació), col·locació de plaques d'ancoratge dels pilars i replantejament.

300 m² solera de 15 cm. de formigó H25, polit, amb malla interior.

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: