32 VIVENDES A SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA (BARCELONA)

32 VIVENDES UNIFAMILIARS ADOSSADES

 

Plaques armades TERMACOL 3+21 per forjat de 29 cm de gruix.     2.192,61 m²

Plaques pretensades FARLAP II F-22-2 per forjat de 30 cm.                 1.328,18 m²

Plaques Mur Prefabricat de 0.30 x 1.20                                                                  967,20 m²

 

TERMACOL ARMADA:

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Composta de dos nervis de formigó armat de doble té, amb un entre eix de 60 cm, units  mitjançant panells de poliestirè expandit continuu(sense pont tèrmic) .  Formigó     HA-25/P/16IIa  resistència característica 25 N/mm2. Acer B-500S de resistència característica 500 N/mm2.(que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat.) . Plaques posades a l'obra sobre camió .Tolerància dimensional de les plaques +- 2 cm.

Placa TERMACOL RF60  3+21+5/60 per la realització dels forjats:

 

SOSTRE PLANTA BAIXA-1D:                         415.94 M2

SOSTRE PLANTA PRIMERA-2D:                     406.27 M2

SOSTRE PLANTA BAIXA-1E:                         346.62 M2

SOSTRE PLANTA PRIMERA-2E:                     338.58 M2

SOSTRE PLANTA BAIXA-1F:                         346.62 M2

 

SOSTRE PLANTA PRIMERA-2F:                     338.58 M2

 

FARLAP:

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Es composa d'una llosa inferior de 4cm quatre nervis pretensats amb revoltó de polestirè incloses entre els nervis. Formigó HP-45/p/12/IIa resistència carecterística 45 N/mm2, acer pretensat Y 1860 C I1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó H-25/B/16/IIa de 5 cm. de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat.)  Plaques posades a l'obra sobre camió.Tolerància dimensional de les plaques ± 2cm.

 

MUR PREFABRICAT:

Mur prefabricat, constituït per dues lloses de 5 cm paral·leles, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació , amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment. Formigó HA-25  a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l'interior del prefabricat. Material col·locat a obra sobre camió. Càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURES, S.L.. ajustant-se aquest a la norma EHE, EFHE, Eurocòdigs , NT de estructures i bibliografia del professor J.Calavera. Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques +- 2 cm.