Ampliació mur prefabricat de formigó a Vic (Barcelona)

1 - Mur Prefabricat 3.86x0.6x0.3 (3 uts) 

2 - Mur Prefabricat 3.38x1.2x0.4 (4 uts)

3 - Mur Prefabricat 2.75x1.2x0.4 (6 uts)

4 - Mur Prefabricat 4.75x1.2x0.4 (2 uts)

5 - Mur Prefabricat 3.38x1.2x0.4 (8 uts)

 

MUR PREFABRICAT:

Mur prefabricat, constituït per dues lloses de 5 cm paral·leles, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació , amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment. Formigó HA-25  a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l'interior del prefabricat. En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. aquest s'ajustarà a la norma EHE, EFHE, Eurocòdigs , NT de estructures i bibliografia del professor J.Calavera. Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques +- 2 cm.