EXPLOTACIÓ AGROPECUÀRIA SON NADAL, MAHÓ (ILLES BALEARS)

Subministrament de ESTRUCTURA METÀL·LICA laminada cargolada i galvanitzada.

Marquesina ramadera a Maó (Illes Balears)

 

ESTRUCTURA (material elaborat, sense muntatge)

Acer laminat galvanitzat de bigues, pilars, i corretges coberta, atornill., + Plaques ancoratge,

Cargols + tuerc. calida 8.8, M12x51mm de mitjana aprox. amb els rosca-biga (a part dels rosca-xapa),

Plànols i memòria d'estructura visats per col·legi professional.

 

Hipòtesi considerades:

 

Dimensions exteriors: Ample 0,2 + 5,28 + 7,35 + 5 + 5,25 + 0,2 m. Llarg 45,07 m. Alçada de coberta (a cara ext.pilar) en nau més alta 5,45 m.

Localitat Maó. Alçada topogràfica 40 m. Zona climàtica 5. Càrrega de neu 22 kg / m².

Marquesina, sense tancaments, amb grau d'obstrucció al pas de l'aire del 50%, situada en zona eòlica C, i amb grau de aspror de l'entorn tipus 3 que es correspon amb zona rural accidentada amb alguns obstacles aïllats com arbres o alguns edificis.

Estructura resolta amb marcs rígids, i tenint-se en compte en el càlcul que està situada en zona SÍSMICA. Considerada com aïllada des d'un punt de vista del foc.

Coberta a 8 aigües. Pendent del 25% o 14 °. Alçada del triangle del carener o paret lateral 0,92 m.

Separació entre pòrtics centrals 5 m.

El sistema d'estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic amb carteles de cant aprox. 0,3 m. Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE, i bigues de coberta amb perfils tipus IPE. Una creu Sant Andreu per façana lateral.

Pilars i bigues testeres no n'hi ha.

En mòdul més alt. Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 5,03 m (només puntualment). Alçada lliure a corretges de la nau 5,34 m. Alçada central lliure a bigues 5,96 m. Alçada central lliure a corretges 6,25 m. (Totes aprox.) Coberta amb corretges tipus Z i xapa grecada de 40 mm. Corretges muntades per sobre de les bigues dels pòrtics. S'ha tingut en compte en el càlcul la càrrega de manteniment de cobertes.

Plaques d'ancoratge de l'estructura de coberta i els seus garrots incloses en l'acer de l'estructura.

Fonamentació amb sabates aïllades, i amb solera necessàriament. Tensió admissible del terreny inicialment considerada 1,5 kg / cm².

Tot el càlcul de l'estructura es realitza complint rigorosament el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), així com amb els EC.-Eurocodis, i per a la fonamentació amb l'EHE.-Instrucció de formigó estructural. Es va tenir en compte la norma NCSR.- Norma de construcció sismoresistent, en estar en zona sísmica.

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: