NAU AGRÍCOLA A CASTELLFOLLIT DEL BOIX (BARCELONA),

NAU AGRÍCOLA CLAUS EN MÀ DE 600 m²

Nau agrícola a Castellfollit del Boix (Barcelona)

 

ESTRUCTURA, TANCAMENTS i COBERTA (executats en obra)

Perfils d'acer laminat soldat de bigues, pilars, corretges de coberta i façanes, i plaques ancoratge,

Panell de coberta sandvitx de 40 mm prelacat, nucli de poliuretà de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Tancament de parets laterals de panell sandvitx, de 35 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Tancament de faldo amb panell sandvitx de 35 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3. xapes 0,4 / 0,4 mm,

Tancament de façanes amb placa alveolar prefabricada de formigó pretesat de 15 cm,

Remat del carener amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm de gruix i 62 cm de desenvolupament max.,

Remat de coberta amb parets laterals, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d'esp. i 62 cm desenv. max.,

Remat de cantonades de façanes, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d'esp. i 62 cm desarr.max.,

1 porta corredissa de xapa tipus 'pegàs' de 0,8 mm de gruix de xapa, de 6x5 m2, 

Canaló de xapa simple amb boques per baixants 80 cm de desenvolupament màx ,

4 finestres abatibles en alumini de 1x1 m2,

4 vidres de doble fulla de 4 + 12 + 4 mm en finestres,

 

FONAMENTACIÓ i SOLERA

Fonamentació de formigó H25 amb la seva ferralla, col·locació de plaques d'ancoratge, i replanteig,

600 m² solera de 15 cm. formigó H25 polit, amb malla interior, plàstic impermeabilitzant,

PROJECTE TÈCNIC

Redacció del projecte i direcció d'obra.

 

Hipòtesi considerades:

Dimensions exteriors: Ample de la nau 0,20 + 20,00 + 0,20 m. Longitud 30,00 m. Alçada de coberta (a cara exterior de pilar) 5,50 m.

Localitat Castellfollit del Boix. Alçada topogràfica 699 m. Zona climàtica 2. Càrrega de neu 102 kg / m².

Nau tancada des d'un punt de vista del vent, situada en zona eòlica C, i amb grau de aspror de l'entorn tipus 3 que es correspon amb un paisatge accidentat o bé pla, amb arbres aïllats o petites construccions aïllades a uns 100 o 200 m d' distància o menys.

Estructura resolta amb marcs rígids. Considerada com aïllada des d'un punt de vista del foc.

Coberta a 2 aigües. Pendent del 20% o 11 °. Alçada del triangle del carener o paret lateral 2.00 m.

Separació entre pòrtics centrals 6,00 m. I entre pilars testeres 4,00 m.

El sistema d'estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic amb carteles de cant aprox. 0,36 m. Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE, i bigues de coberta amb perfils tipus IPE.

Pilars testers tipus IPE i bigues testeres tipus IPE.

Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 4,77 m (només puntualment). Alçada lliure més baixa a les corretges de coberta 5,31 m. Alçada central lliure a bigues 7,01 m. Alçada central lliure a les corretges de coberta 7,31 m. (Totes mesures aproximades)

Coberta amb corretges tipus Z i panell sandvitx de 40 mm. Corretges muntades per sobre de les bigues dels pòrtics. S'ha tingut en compte en el càlcul la càrrega de manteniment de cobertes.

Alçada del tancament perimetral de placa alveolar de 2,4 m i resta de SW 35 mm, total 5.46 m. Tancament enrasat amb l'exterior dels pilars.

Plaques d'ancoratge de l'estructura de coberta, i els seus garrots o perns, inclosos en l'acer de l'estructura. Fonamentació amb solera necessàriament. Tensió admissible del terreny inicialment considerada 1.5 kg / cm².

Tot el càlcul de l'estructura es realitza complint rigorosament amb el CTE.- Codi tècnic de l'edificació espanyol, així com amb els EC.- Eurocodis, i per a la fonamentació amb la EHE.- Instrucció de formigó estructural d'Espanya.

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: