NAU INDUSTRIAL: BANC D'ALIMENTS MERCABARNA (BARCELONA)

Execució de ESTRUCTURA METÀL·LICA laminada atornillada, nau industrial a Mercabarna (Barcelona)

 

ESTRUCTURA, TANCAMENTS i COBERTA (executats a l'obra)

Perfils d'acer laminat atornill. de bigues, pilars, corretges de coberta i façanes, i plaques ancoratge,

Panell de coberta sandvitx de 30 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Lluernaris coberta de policarbonat cel·lular de 30 mm,, ocupant un 8% de la coberta,

Tancament de parets laterals de panell sandvitx, de 35 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Tancament lateral amb panell sandvitx de 35 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Remat de carener amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm de gruix i 62 cm de desenvolupament max.,

Remat de coberta amb parets laterals, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d'esp. i 62 cm desenv. max.,

Remat de cantonades de façanes, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d'esp. i 62 cm desarr.max.,

1 porta abatible manual d'3x2.6 m2,

Canaló de xapa simple amb boques per baixants 80 cm de desenvolupament màx.,

Cargols + tuerc. Calida 8.8 M11x48mm de mitjana aprox.con dels rosca-biga (a part dels rosca-xapa).,

Plànols i memòria d'estructura visats per col·legi professional.

 

Hipòtesi considerades:

 

Dimensions exteriors: Ample 13,00 m. Llarg 20,00 m. Alçada de coberta (a cara exterior de pilar) 3,30 m.

Localitat Barcelona. Alçada topogràfica 20 m. Zona climàtica 2. Càrrega de neu 42 kg / m².

Nau tancada situada en zona eòlica C, i amb grau de aspror de l'entorn tipus 4 que es correspon amb zona urbana, industrial o forestal.

Estructura resolta amb marcs rígids, estant situada en zona no sísmica. Considerada com aïllada des d'un punt de vista del foc.

Coberta a 2 aigües. Pendent del 10% o 5,7 °. Alçada del triangle del carener o paret lateral 0.62 m.

Separació entre pòrtics centrals 6,52 m. I entre pilars testeres 4,11 m.

El sistema d'estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic amb carteles de cant aprox. 0,34 m. Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE, i bigues de coberta amb perfils tipus IPE.

Pilars testers tipus IPE i bigues testeres tipus IPE.

Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 2,84 m (només puntualment). Alçada lliure més baixa a les corretges de coberta 3,18 m. Alçada central lliure a bigues 3,46 m. Alçada central lliure a les corretges de coberta 3,80 m. (Totes mesures aproximades)

Coberta amb corretges tipus Z i panell sandvitx de 30 mm. Corretges muntades per sobre de les bigues dels pòrtics. S'ha tingut en compte en el càlcul la càrrega de manteniment de cobertes.

Alçada del tancament perimetral 3.32 m. Tancament per l'exterior dels pilars.

Plaques d'ancoratge de l'estructura de coberta, i els seus garrotas o perns, inclosos en l'acer de l'estructura. Fonamentació amb sabates aïllades, i amb sòl sense cobrir amb solera, directament la terra o l'asfalto. Tensió admissible del terreny inicialment considerada 1.5 kg / cm².

Tot el càlcul de l'estructura es realitza complint rigorosament amb el CTE.- Codi tècnic de l'edificació, així com amb els EC.- Eurocodis, i per a la fonamentació amb la EHE.- Instrucció de formigó estructural.

 

 

MERCABARNA BANC DELS ALIMENTS

 

Mercabarna és una ciutat alimentària que funciona les 24 hores del dia amb l'objectiu de garantir l'aprovisionament d'aliments frescos als ciutadans. En el seu recinte concentra més de 700 empreses especialitzades en la distribució, elaboració, importació i exportació de productes frescos i congelats.

 

www.mercabarna.es

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: