NAU AGRÍCOLA A PONTÓS, MARQUESINA: ESTRUCTURA I COBERTA

Marquesina agrícola a Pontós (Girona)

ESTRUCTURA METÀL·LICA laminada soldada.

ESTRUCTURA i COBERTA (executats en obra)

Acer laminat de bigues, pilars, i corretges coberta, soldat, + plaques ancoratge. Panell de coberta SW, 40 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm.

Dimensions exteriors: Ample 10  m. Llarg 20 m. Alçada de coberta (a cara ext.pilar) 6 m.

Localitat Pontós. Alçada topogràfica 90 m. Zona climàtica 2. Càrrega de neu 45 kg / m².

Marquesina, sense tancaments, amb grau d'obstrucció al pas de l'aire del 50%, situada en zona eòlica C, i amb grau de aspror de l'entorn tipus 3 que es correspon amb zona rural accidentada amb alguns obstacles aïllats com arbres o alguns edificis.

Estructura resolta amb marcs rígids, i tenint-se en compte en el càlcul que està situada en zona SÍSMICA.

Considerada com aïllada des d'un punt de vista del foc.

Coberta a 2 aigües. Pendent del 25% o 14 °. Alçada del triangle del carener o paret lateral 1,22 m.

Separació entre pòrtics centrals 6,63 m. I entre pilars testeres 4,89 m.

El sistema d'estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic amb carteles de cant aprox. 0,42 m.

Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE, i bigues de coberta amb perfils tipus IPE.

Pilars testers tipus HEA i bigues testeres tipus IPE.

Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 5,4 m (només puntualment). Alçada lliure a corretges de la nau 5,84 m. Alçada central lliure a bigues 6,64 m. Alçada central lliure a corretges 7,04 m. (Totes aprox.)

Coberta amb corretges tipus Z i panell sandvitx de 40 mm. Corretges muntades per sobre de les bigues dels pòrtics.

S'ha tingut en compte en el càlcul la càrrega de manteniment de cobertes.

Plaques d'ancoratge de l'estructura de coberta i els seus garrotas incloses en l'acer de l'estructura.

Fonamentació amb sabates aïllades, amb bigues de lligat perimetrals per a suport de, i amb sòl sense cobrir amb solera, directament la terra o l'asfalt. Es lligaran les sabates per normativa sísmica. Tensió admissible del terreny inicialment considerada 1,5 kg / cm².

Tot el càlcul de l'estructura es realitza complint rigorosament el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), així com amb els EC.- Eurocodis, i per a la fonamentació amb la EHE.- Instrucció de formigó estructural. Es va tenir en compte la norma NCSR.- Norma de construcció sismoresistent, en estar en zona sísmica.

 

Empresa fabricant essències per a perfums. 

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: