PRELLOSA FARLAP I TERMACOL: CONSTRUCCIÓ DE CASA UNIFAMILIAR

Plaques armades TERMACOL 3+21 per forjat de 29 cm de gruix.       185 m²

Plaques pretensades FARLAP II F-25-3 per forjat de 30 cm.                   183 m²

 

TERMACOL ARMADA

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Composta de dos nervis de formigó armat de doble té, amb un entre eix de 60 cm, units  mitjançant panells de poliestirè expandit continuu(sense pont tèrmic) .  Formigó     HA-25/P/16IIa  resistència característica 25 N/mm2. Acer B-500S de resistència característica 500 N/mm2.(que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat.) Plaques a l'obra sobre camió. Tolerància dimensional de les plaques +- 2 cm.

FARLAP

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Es composa d'una llosa inferior de 4cm quatre nervis pretensats amb revoltó de polestirè incloses entre els nervis. Formigó HP-40 resistència carecterística 40 N/mm2, acer pretensat AH 1765 -R2 de resistència característica 1.766 N/mm2. (que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm. de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat.) Plaques posades a l'obra sobre camió. Tolerància dimensional de les plaques ± 2cm.

 

Casa unifamiliar aïllada.

Carretera Montblanc, 35-R

Santa Coloma de Queralt (Tarragona)

 

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.