PRECOMUR I FARLAP A L'ESCOLA BRESSOL DE MONTGAT (BARCELONA)

LLAR D'INFANTS

PLACA FARLAP

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Es composa d'una llosa inferior de 4cm quatre nervis pretensats amb revoltó de polestirè incloses entre els nervis. Formigó HP-45/p/12/IIa resistència carecterística 45 N/mm2, acer pretensat Y 1860 C I1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó H-25/B/16/IIa de 5 cm. de gruix amb la seva malla de repartiment).

PRECOMUR

Mur prefabricat, constituït per dues lloses de 5 cm paral·leles, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació , amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment. Formigó HA-25  a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l'interior del prefabricat. En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. aquest s'ajustarà a la norma EHE, EFHE, Eurocòdigs , NT de estructures i bibliografia del professor J.Calavera. Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques +- 2 cm.

Mur 0.30 x 1.20 X 3.00 m.                     378,61 m²

Plaques pretensades FARLAP II F-22-2 per forjat de 27 cm                      31,36 m²

Plaques pretensades FARLAP II F-25-4 per forjat de 35 cm. AMB SOPANDA INTERMITJA    251,56 m²    

Escola Bressol Municipal

Precomur
Forpol Estructuras, S.L.