FORJATS SANITARIS PER A 8 CASES A CASSÀ DE LA SELVA (GIRONA)

FORJAT SANITARI PER A 8 CASES ADOSSADES

 

Plaques armades TERMACOL 3+21 per forjat de 29 cm de gruix.      648,88 m²

 

TERMACOL ARMADA:

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Composta de dos nervis de formigó armat de doble té, amb un entre eix de 60 cm, units  mitjançant panells de poliestirè expandit continuu(sense pont tèrmic) .  Formigó     HA-25/P/16IIa  resistència característica 25 N/mm2. Acer B-500S de resistència característica 500 N/mm2.(que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat.) . Plaques posades a l'obra sobre camió . Tolerància dimensional de les plaques +- 2 cm.