PRELLOSA AUTO-PORTANT FARLAP I TERMACOL A MATARÓ (BARCELONA)

PLACA TERMACOL 

Plaques armades TERMACOL de 3+26 per forjat de 34 cm de gruix total. 2.830 m²

Plaques armades TERMACOL de 3+31 per forjat de 39 cm de gruix total. 27 m²

 

Notes

 

Placa autoportant per forjat de 26+3 i 31+5 cm de gruix i 120 cm . Composta de dos nervis de formigó armat de doble te, amb un entre eix de 60 cm, units  mitjançant revoltó de poliestirè expandit. S’ha de completar a l’obra amb una xapa de compressió de formigó H-250 de 5 cm de gruix. Pes de la placa  1,29 kN/m2 i 1,49 kN/m2. Calculat per una llum màxima de 7.50 m i una sobrecàrrega de 2,46/2.66+1+0,80+0,30+2,00 kN/m2 ( PES PROPI FORJAT + TANCAMENTS INTERIORS + ENRAJOLAT +ENGUIXAT+  SOBRECÀRREGA ÚS). Formigó HA-25/P/16IIa  resistència característica 25 N/mm2. Acer B-500S de resistència característica 500 N/mm2. Plaques a l’obra sobre camió. Tolerància dimensional de les plaques +- 2 cm.

 

CONSTRUCCIÓ DE LOCALS COMERCIALS I HABITATGES DEL 254 AL 266 DEL CAMÍ RAL A L'ÀMBIT DE CAN XAMMAR.