VIVENDA A SANT MARTÍ DE TOUS (BARCELONA) AMB FORJAT FARLAP

HABITATGE UNIFAMILIAR

 

Plaques armades TERMACOL 3+21 per forjat de 29 cm de gruix.      34,70 m²

Plaques pretensades FARLAP II F-22  per forjat de 30 cm.                       93,81 m²

Tauler Tèrmic de 200x50x7.3                                                                                      96,00 m²

 

TAULER TÈRMIC:

Tauler de 500 mm d'ample, 2000 mm de longitud i 73 mm de gruix, segons les quantitats descrites a continuació. Composada per un tauler de formigó pretensat  i recobert amb poliestiré expandit de 15 kg/m3 de densitat. Cada peça té un pés de 55 Kg/ut i permet la col.locació de les teules amorterades directament sobre el tauler.

 

FARLAP:

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Es composa d'una llosa inferior de 4cm quatre nervis pretensats amb revoltó de polestirè incloses entre els nervis. Formigó HP-45/p/12/IIa resistència carecterística 45 N/mm2, acer pretensat Y 1860 C I1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó H-25/B/16/IIa de 5 cm. de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat.)  Plaques posades a l'obra sobre camió.Tolerància dimensional de les plaques ± 2cm.

 

TERMACOL ARMADA:

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Composta de dos nervis de formigó armat de doble té, amb un entre eix de 60 cm, units  mitjançant panells de poliestirè expandit continuu(sense pont tèrmic) .  Formigó     HA-25/P/16IIa  resistència característica 25 N/mm2. Acer B-500S de resistència característica 500 N/mm2.(que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat.) . Plaques posades a l'obra sobre camió .Tolerància dimensional de les plaques +- 2 cm.

 

C/. de la Carretera, 51 ST. MARTÍ DE TOUS

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.