FORJAT AMB PRELLOSA FARLAP A BARCELONA: HOTEL "W BARCELONA"

Hotel "W Barcelona"

Construcció de forjats del hotel vela de Barcelona, forjats amb placa FARLAP.

Plaques pretensades FARLAP II-25 PER FORJAT DE 25+5 (NO AUTOPORTANT - NECESSARI SOPANDAR) 23.800 m² de placa.

CONSTRUCCIÓ D'HOTEL W

PLACA FARLAP

FARLAP

Placa autoportant per forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Es composa d'una llosa inferior de 4cm, quatre nervis pretensats i revoltons de poliestirè inclosos entre els nervis. Formigó HP-35/P/12/IIa resistència carecterística 35 N/mm2, acer pretensat Y 1860 C I1 de resistència característica 1.581 N/mm2. (que s'han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d'execució i una xapa de formigó H-25/B/16/IIa de 5 cm. de gruix amb la seva malla de repartiment.)

HABITACIONS HOTEL VELA BARCELONA

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.
FORPOL ESTRUCTURAS, S.L.