BURGER KING A VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA) PRECOMUR

Precomur

Mur prefabricat, consistent en dues lloses de 5 cm paral·leles, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació, amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment. Formigó HA-30 Qa a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l'interior del prefabricat. En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. aquest s'ajustarà a la norma EHE, FHE, Eurocodis, NT d'estructures i bibliografia del professor J.Calavera. Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques + - 2 cm.

FARLAP

Placa autoportant per a forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Es compon d'una llosa inferior de 4 cm quatre nervis pretensats amb revoltó de polestireno incloses entre els nervis. Formigó HP-40 / P / 12 / IIa resistència carecterística 45 N / mm2, acer pretensat I 1860 C I1 de resistència característica 1.658 N / mm 2. (Que s'ha de complementar amb la col·locació de negatius segons plànols d'execució i una xapa de formigó H-25 / B / 16 / IIa de 5 cm. De gruix amb la seva malla de repartiment).Tolerància dimensional de les plaques ± 2 cm.

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.