CONSTR. MUR PREFABRICAT A SANT CUGAT DEL VALLÉS (BARCELONA)

MUR 1 i 2 Edifici 1-2: Plaques de Mur Prefabricat 0.30x1.20              602,35 m²

MUR 5 i 6 Edifici 1-2: Plaques de Mur Prefabricat 0.30x1.20                 88,46 m²

MUR 7 Edifici 1-2: Plaques de Mur Prefabricat 0.30x1.20                        77,61 m²

MUR 1 Edifici 3-3': Plaques de Mur Prefabricat 0.30x1.20                       79,56 m²

MUR 3 i 4 Edifici 1-2: Plaques de Mur Prefabricat 0.30x1.20                127,61 m²

 

 

Mur prefabricat, constituït per dues lloses de 5 cm paral·leles, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació , amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment. Formigó HA-25  a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l'interior del prefabricat. En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. aquest s'ajustarà a la norma EHE, EFHE, Eurocòdigs , NT de estructures i bibliografia del professor J.Calavera. Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques +- 2 cm.

 

UE R2 Sector Can Vullpalleres - Oest SANT CUGAT DEL VALLÉS