CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL A AIGUAVIVA (GIRONA)

Nau industrial de 424 m², amb coberta de panell sandvitx de 40 mm prelacat, lluernaris de policarbonat cel·lular de 30 mm, aïllant tèrmicament, ocupant un 5% de la coberta.

Tancament de façana amb panell sandvitx de 35 mm prelacat, i placa alveolar prefabricada de formigó a 1,20 m. d'alçada, dues portes basculants manuals de xapa tipus "pegaso" de 0,8 mm de gruix de xapa, de 4x4 m².

  

Carrer Ripollès, 1

17181 Aiguaviva

Girona 

Estructures similars: