NAU AGRÍCOLA A CRETAS (TERUEL) MAGATZEM AGRÍCOLA METÀL·LIC

Magatzem Agrícola a Cretas

Nau de 240 m² amb:

Coberta SW, 30 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm.

Lluernaris coberta de policarbonat cel·lular de 30 mm (10% de coberta de la nau).

Tancament de vessant de panell SW, 35 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm.

Tancament lateral de placa alveolar prefabricada de formigó pretensat de 15 cm de gruix.

Canaló de xapa simple amb boques per baixants. 80 cm de desenvolupament màxim.

2 portes abatibles manuals de 4x4 m².

1 porta de vianants de 1x2 m².

Plànols i memòria d'estructura visats per col·legi professional.

Dimensions exteriors: Ample 12 m. Llarg 20 m. Alçada de coberta (a cara ext.pilar) 4 m.

Localitat Cretes. Alçada topogràfica 569 m. Zona climàtica 2. Càrrega de neu 85 kg / m².

Nau tancada, situada en zona eòlica B, i amb grau de aspror de l'entorn tipus 3 que es correspon amb zona rural accidentada amb alguns obstacles aïllats com arbres o alguns edificis.

Estructura resolta amb marcs rígids, estant situada en zona no sísmica. Considerada com aïllada des d'un punt de vista del foc.

Coberta a 2 aigües. Pendent del 12% o 6,8 °. Alçada del triangle del carener o paret lateral 0,71 m.

Separació entre pòrtics centrals 4,95 m. I entre pilars testeres 3,94 m.

El sistema d'estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic amb carteles de cant aprox. 0,38 m.

Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE, i bigues de coberta amb perfils tipus IPE.

Pilars testers tipus IPE i bigues testeres tipus IPE.

Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 3,52 m (només puntualment). Alçada lliure a corretges de la nau 3,9 m. Alçada central lliure a bigues 4,23 m. Alçada central lliure a corretges 4,61 m. (Totes aprox.)

 Coberta amb corretges tipus Z i panell sandvitx de 30 mm. Corretges muntades per sobre de les bigues dels pòrtics.

S'ha tingut en compte en el càlcul la càrrega de manteniment de cobertes.

Alçada del tancament alveolar perimetral 2,4 m. Tancament encaixat entre les ales dels pilars.

Plaques d'ancoratge de l'estructura de coberta.

Fonamentació amb sabates aïllades, i amb solera necessàriament. Tensió admissible del terreny inicialment considerada 1,5 kg / cm².

Tot el càlcul de l'estructura es realitza complint rigorosament el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), així com amb els EC.- Eurocodis, i per a la fonamentació amb la EHE.- Instrucció de formigó estructural.

 

 

Finca per a la producció d'oli, el millor oli extra verge del món.

www.diezdedos.eu

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: